V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sledování vozidel a osob zaměstnavatelem - GPS, GSM

Vloženo: 07.04.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Má zaměstnavatel právo sledovat zaměstnance prostřednictvím GPS či na základě pohybu mobilního telefonu? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

záleží na splnění řady podmínek a u obou typů sledování. Zatím bohužel neexistuje propracovaná soudní judikatura, takže zde uvedené právní názory nezaručují, že zcela stejný výklad zvolí v konkrétním případě i rozhodující orgán.

V prvé řadě, pokud je sledování zaměstnance realizováno skrytě, je jednoznačně a bez výjimky protizákonné.

V případě sledování otevřeného je také třeba zvážit, zda je toto upraveno v pracovní smlouvě či ve vnitřních předpisech zaměstnavatele, na které odkazuje či zda nedal zaměstnanec jinak souhlas. I pokud ano, není tento souhlas vždy propustkou pro jakékoli sledování. Bude se posuzovat, zda byl tento souhlas svobodný a vědomý a zda jej s povahou sledování zaměstnavatel předem dostatečně seznámil, což jsou podmínky zákona na ochranu osobních údajů (§ 4 písm. n) a § 11 ZOOU) . Na druhou stranu nemusí být absence písemných ujednání absolutní překážkou sledování, rozhodující je vědomost zaměstnance o sledování a další, níže uvedené podmínky.

Zásadní rovněž je, zda jsou sledovány pracovní nebo i soukromé aktivity. Mezi odbornou veřejností je vcelku shoda, že pokud je sjednáno používání služebního vozu či mobilu i k soukromým účelům, sledovat ony soukromé aktivity je nezákonné. Na místě je tedy takové technické či organizační opatření, které by soukromý a služební použití jasně oddělilo resp. identifikovalo povahu.

Zbývá množina sledování pracovní aktivity zaměstnance, o kterém je zaměstnanec informován. Zákoník práce tak dovoluje pouze v případě vážného důvodu, kterým je samotná povaha práce. Bližší výklad zatím není, není však od věci posuzovat jej spíše přísně. Podle našeho názoru je tato zvláštní povaha práce daná tam, kde jiný zákon ukládá zaměstnavateli tak přísné povinnosti, že k jejich splnění je sledování činnosti zaměstnanců nutné (např. jisté profese v leteckém provozu či provozu jaderné elektrárny).

V konkrétních případech zastávám tento právní názor: v případě GPS sledování předpokládám, že se tážete na sledování pohybu vozidla, jako nejobvyklejší technologie. Pokud je vozilo využíváno pro služební účely, je použití této technologie možné v rámci kontroly a vyhodnocování logistiky, spotřeby apod. Sledováno je totiž primárně vozidlo a jeho využívání, nikoli pracovník/ci samotný/í. Na tento způsob sledování polohy vozidel se proto nejspíše nebude vztahovat onen § 316 (2) zákoníku práce, který zakazuje sledování zaměstnanců zaměstnavatelem. Toto by neplatilo v případě sledování jednotlivého zaměstnance pomocí GPS zařízení trvale nošeného s ním.

To je již situace odpovídající sledování pohybu mobilního telefonu. Zde zřejmě nepřichází v úvahu legitimní důvod jako při sledování cest služebního vozu: poloha mobilního telefonu zpravidla nebude mít vypovídací hodnotu o výkonu práce a díky jeho „nerozlučnosti“ s osobou držitele naplňuje pojem „sledování zaměstnance“ bezezbytku. V tomto případě je třeba zkoumat, zda je činnost zaměstnavatele natolik zvláštní povahy, aby odůvodnila sledování (viz výklad výše).

Vedle zákoníku práce však obsahuje závazná pravidla i zákon na ochranu osobních údajů. Pokud není ke sledování souhlas sledovaného, může se tak dít v případě výjimek dle § 5 odst. 2 ZOOU, z nich zde v úvahu přichází případ, kdy je sledování nezbytné pro ochranu práv správce nebo třetí osoby (písm. e)). I výklad této podmínky doporučuji v pracovněprávních vztazích spíše přísnější, aby korespondoval s úpravou dle zákoníku práce. Zákon dodává, že tímto sledováním nesmí dojít k zásahu do soukromého života.

Povinnosti z obou zákonů však platí vedle sebe vpodstatě paralelně, takže splnění/porušení jednoho z nich neznamená automatické splnění/porušení druhého. Rovněž sankční důsledky porušení obou zákonů jsou různé a lze je uplatňovat paralelně: v případě porušení „protisledovacího paragrafu zákoníku“ je možné obrátit se na soud žalobou na ochranu osobnosti (předem doporučujeme konzultovat s právníkem či advokátem, kde se lze domoci ukončení této praktiky eventuálně zadostiučinění) anebo podnětem na příslušný inspektorát práce. Ten může provést kontrolu a uložit provedení nápravných opatření, bohužel však nemá oprávnění k uložení pokuty (jde o chybu zákonodárce, kterou se dlouhodobě snažíme napravit). V případě porušení zákona na ochranu osobních údajů je řešením podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů, který porušení zákona trestá pokutami. Vedle toto není vyloučena ani odpovědnost zaměstnavatele za škodu, kterou by sledováním případně způsobil (více § 8 ZOOU).

Souhrnem, ke sledování zaměstnanců těmito způsoby doporučuji být velmi zdrženlivá. Ačkoli nabídka sledovacích systémů je hojně inzerována, právní jistota ohledně podmínek, kdy to dovoleno je (zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele, ochrana práv zaměstnavatele či třetí osoby), není díky absenci judikatury velká a právní následky, zejména pokuty UOOU, mohou být značné. Sledovat skrytě anebo soukromé aktivity je pak jednoznačně protiprávní.

S pozdravem,

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League