V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Poskytnutí kopie dokladu o dosaženém vzdělání zaměstnavatelem třetí osobě (veřejná zakázka)

Vloženo: 14.08.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda je v pořádku pokud můj zaměstavatel musí předložit doklad o mém dosaženém vzdělání třetí osobě. Situace je následující. Zadavatel veřejné zakázky (www.nem-km.cz/zakazky/aktualni-verejne-zakazky/technologie-pro-centralni-sterilizaci/) ve které soutěží i firma u které pracuji, má v požadavcích označených jako kvalifikační předpoklady kromě jiného i požadavek na doložení dosaženého vzdělání, cituji: " U každé osoby prokáže dodavatel tyto požadavky na vzdělání a praxi:...  Vzdělání – prostou kopii VŠ diplomu nebo maturitního vysvědčení. ... "V případě praxe (čestné prohlášení) tento požadavek chápu, stejně tak i požadavek na doklady o zaškolení výrobcem pro dané zařízení, ale nevím zda je vhodné/zda je to podle práva - předávat kopii mého maturitního vysvědčení třetí osobě, navíc když vzhledem k tomu že se jedná o výběrové řízení s ní nejsme (ani já ani můj zaměstvatel) v žádné smluvním vztahu.Děkuji za odpověďXY 

Text odpovědi: 

Dobrý den,děkujeme Vám za důvěru. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách stanoví (§ 56), že zadavatel může vyžadovat prokázání vzdělání vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo „osob v obdobném postavení nebo osob odpovědných“ za konkrétní činnost (realizaci stavebních prací či jiných služeb). V prvé řadě je třeba posoudit, zda podobnou pozici zastáváte, ale definice to je tak široká, že zřejmě ano. V každém případě zákon dává zadavateli právo dané údaje žádat a na rozhodnutí a odpovědnosti dodavatele je, jak asi potřebné zajistí. Dodavatel – v tomto případě zároveň zaměstnavatel – se pak musí řídit při plnění podmínek výběrového řízení nejen jimi, ale též platnými zákony. Zákoník práce však obsahuje ustanovení, které zaměstnavateli dává právo vybrané informace o zaměstnanci poskytnout dále (§ 314 odst. 1 a 2). Jde o ustanovení o pracovním posudku, který může obsahovat kromě hodnocení práce i informace o kvalifikaci, schopnostech a „dalších skutečnostech, které mají vztah k výkonu práce“. Všechny ostatní informace je možné podávat jen se souhlasem zaměstnance (např. o čerpání nemocenské, dovolené apod. – s výjimkou příslušných institucí podle zvláštních zákonů). Z toho vyplývá, že informace o kvalifikaci, má-li je v osobním spise (což je pravidlem), může zaměstnavatel i pro účely výběrových řízení, ucházení se o veřejné zakázky apod. použít. Je zde též úprava speciálního zákona, č. 101/200 0 Sb., na ochranu osobních údajů (ZOOÚ), jehož ústřední zásadou je, že jakkoli nakládat s osobními údaji jiného je možné jen s jeho souhlasem. K tomuto pravidlu existuje ovšem řada výjimek. Jednou z nich, která se použije v tomto případě, je důvod  „nezbytnost pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce“(= rozuměj zde zaměstnavatele).  Tak by se dala vykládat i účet v soutěži o veřejnou zakázku, nicméně je třeba mít na paměti, že zákon zároveň přikazuje, že použití této výjimky „nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů (=zaměstnance) na ochranu jeho soukromého …života“ ( § 5 odst. 2 písm. e)). Je otázka, zda forma – poskytnutí celého dokladu vysvědčení – je ještš přiměřené a splňuje tuto podmínku. Zatím mi není známo, že by soud nebo Úřad na ochranu osobních údajů tento výklad prováděl. Z toho, že formu kopie dokladu o vysvědčení apod. vyžaduje samotný zákon o veřejných zakázkách (§ 57) i z toho, že jde zpravidla o dokument obsahující starší osobní údaje, bych vyvozovala, že do soukromého života nepřiměřeně tento postup nezasahuje. Shrnuji, že zadavatel má právo danou informaci požadovat (pokud jde o zaměstnance vedoucí nebo přímo odpovědné za realizaci zakázky). Zaměstnavatel pak může poskytnout informaci o vzdělání má i bez souhlasu těchto zaměstnanců a s největší pravděpodobností i ve formě celé kopie maturitního vysvědčení z osobního spisu.S pozdravem, Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna na ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League