V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Poskytnutí informace na základě svobodného přístupu k informacím - střet dvou zákonů ?

Vloženo: 21.06.2012
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

 Dobrý denProsím o radu, jak postupovat v následujícím případě. V součastné době se věnuji prošetřování činnosti bývalého starosty obecního úřadu s podezřením na páchání trestné činnosti  jako veřejného činitele.  Mám však nyní jeden problém. V obci finguje občanské sdružení, kde je ředitelkou manželka starosty. Právě toto spojení je předmětem mého šetření.  Dozvěděl  jsem se, že bývalý starosta uzavíral DPČ se svou manželkou jako ředitelkou o.s. ve věci zpracovávání projektů pro obec  a následně jí vyplácel značné finanční částky. Manželka není v žádném pracovněprávním vztahu s obcí. Zaslal jsem na obec žádost na základě práva na poskytnutí informací a žádal jsem poskytnutí dokladů o uzavřených smlouvách. Zde jsme se dostaly do střetu dvou zákonů. Obec pravděpodobně eviduje DPČ  uzavřené mezi obcí a ředitelkou o.s. jako fyz.osobou, stejně jako mezi obcí a o.s. jako celku, ale jsou zde obavy, že pokud mi informaci poskytnou,( tedy konkrétní dohody o činnosti uzavřených mezi obcí a konkrétní osobou, případně o.s.), poruší zároveň zákon na ochranu osobních údajů. Tedy, zda veřejný zájem na zpřístupnění informace převažuje nad právem na soukromí pracovníka vykonávající činnost pro obec na DPČ.  Pro upřesnění uvádím, že na dotaz na veřejném zasedání obce tato osoba ( ředitelka o.s. a manželka starosty) jakékoli platby směrem k její osobě, případně k subjektu o.s. opakovaně a kategoricky popírá. Budu si velice vážit, pokud mi poskytnete nějaká rozbor, jak dále postupovat. S pozdravem XX

Text odpovědi: 

Dobrý den, ačkoli úřady často zákon na ochranu osobních údajů nepravdivě  zneužívají jako štít proti žádostem o informace, právní realita je jiná. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfoZ) sice skutečně obsahuje odkaz  (§ 8a)) na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZOOU, který musí být respektován.  Neznamená to však, že by v případě podobných informací o veřejných prostředcích bylo znemožněno dohledat jejich toky ke konkrétním osobám.  Pamatuje na to  § 8b InfoZ, který výslovně stanoví, že příjemci veřejných prostředků (až na výjimky v druhém odstavci, tj. např. příjemci  sociální pomoci) kompletní ochrany osobních údajů nepožívají, a že povinný subjekt musí poskytnout jejich základní osobní údaje:  jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu, výši, podmínky a účel poskytnutých veřejných prostředků.  Příjem veřejných prostředků se vykládá velmi široce, jde vpodstatě o jakýkoli transfer veřejných prostředků bez ohledu na právní titul, postavení příjemce či výši (s výjimkami dle § 8b) odst. 2 InfoZ shora zmíněnými).Shrnuji tedy, že Vámi žádané informace poskytnuty být měly, a to jak v případě kontraktů s fyzickou osobou (viz výklad shora) a samozřejmě i v případě kontraktů s občanským sdružením (zde pojmově o osobní údaje nemůže jít, neboť jde o osobu právnickou). Můžete tedy buď žádost zopakovat a to i s tímto právním výkladem, případně rovnou reagovat na neposkytnutí informací. Pokud Vám bylo doručeno písemně odmítnutí žádosti (mělo by mít formu rozhodnutí), můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů (tato informace by měla být součástí poučení na listině rozhodnutí). Pokud na žádost nebylo reagováno, anebo jste obdržel pouhé písemné sdělení bez formy rozhodnutí (má pravidelné části výrok, odůvodnění a poučení o opravných prostředcích), podejte místo odvolání stížnost, kterou můžete podat do 30 dnů od přípisu nebo uplynutí lhůty pro podání informací (15 dnů od přijetí žádosti).  Pokud ani tento postup nebude úspěšný,  můžete se domáhat poskytnutí informace soudně. Tato problematika přesahuje rámec tématu ochrany soukromí, proto se doporučuji případně ve věci procesních dotazů apod. obrátit na sdružení Otevřená společnost, která poskytuje informační servis v této problematice (www.otevrete.cz).V případě, že proces dle InfoZ nebude úspěšný, je možné žádat nápravu též u veřejného ochránce práv, který má i vůči obcím kompetence žádat nápravu nezákonností. Možná je i právně neformální cesta získání dokumentů od zastupitelů či kontrolního výboru obce, kteří mají též ze zákona (§ 82 písm. c) zákona o obcích č. 28/2000 Sb.) právo si tyto informace -včetně smluvních dokumentů- vyžádat.Přeji Vám mnoho zdaru. S pozdravem, Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League