V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamerový systém na pracovišti - možnost trestního oznámení

Vloženo: 02.06.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

 Dobrý den, provoz kamerových systémů na pracovišti může kontrolovat Státní úřad inspekce práce.V zákoně o Inspekci práce z roku 2005 ,není za tento prohřešek bohužel stanovena žádná sankce.Uřad na ochranu osobních údajů zase může pokutovat jen za zařízení,které prokazatelně provádí záznam.Podle mého názoru je díky špatné legislativě a dlouhodobému nezájmu ze strany státu, umožněno  velmi úspěšně obcházet paragraf 316 Zákoníku práce o ochraně soukromí na pracovišti.Další teoretickou možností by asi byla soudní žaloba na ochranu osobnosti,ale kdo ze zaměstnanců si toto troufne,když je v pozici závislé na svém zaměstnavateli. Na závěr bych se tedy chtěl zeptat,zda by bylo možné podat trestní oznámení například na neznámého pachatele v konkrétní firmě.Osobně mám dojem,po nastudování dostupných informací z internetu,že toto lze použít jen proti osobám ve státní správě,které zneužijí osobní údaje jim svěřené. Děkuji za upřesnění mého názoru a jsem s pozdravem.    

Text odpovědi: 

 Dobrý den, Váš přehled možností a nástrojů v oblasti kamerového sledování zaměstnanců je –bohužel- výstižný. IuRe usiluje  novelu zákona o inspekci práce, který by zavedl sankce za porušování soukromí již od roku 2008.  Přijetí podnětu Výborem pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva, kde již proběhlo připomínkování našeho podnětu od MPSV a dalších orgánů, je bohužel na mrtvém bodě. Důvodem je nečinnost celého systému Rady vlády pro lidská práva v posledních letech.Co se týče možnosti trestněprávní ochrany, je Váš dojem z textu zákonného znění bohužel také správný. Ustanovení § 180  trestního zákona (trestný čin zneužívání osobních údajů) je identické se zněním tohoto trestného činu i v předešlém trestním zákoně a je omezeno pouze na případy-    kdy je neoprávněným nakládáním s osobními údaji způsobena vážná újma na právech či zájmech. Rozumí se tím i práva osobnostní, takže může jít bezesporu o zveřejnění fotografií obviněného zaměstnanci vazební věznice a prodej do médií (případ z nedávné doby). Řada dalších případů možné „vážné újmy“je zatím výkladově nejasná, zejména pak, pokud jde o jiný druh zpracování než zveřejnění. Výklad v první fázi je věcí posouzení státního zástupce;a zároveň-     jde o osobní údaje získané v rámci výkonu veřejné moci (činnost orgánů státní správy, územní samosprávy, ale též např. veřejných vysokých škol, stavebních inspektorů, exekutorů apod.)anebo-    jde o osobní údaje, které podléhají povinnosti mlčenlivosti. V tomto případě může být pachatelem jen osoba, která povinnost mlčenlivosti má a trestné je pouze zveřejnění nebo zpřístupnění osobních údajů jiným. Povinnost mlčenlivosti je povinnost daná zákonem vybraným profesím v různé sílě, které tak mohou odmítnout poskytnout informace i státním orgánům (např. advokáti, zdravotníci, duchovní).Příkladem, kdy bylo toto ustanovení trestního zákona použito k odsouzení je například mimořádně nebezpečný případ, kdy policisté dohledávali pro podnikatele ve svých databázích údaje o osobách (občanský aktivista, neúplatný úředník stavebního úřadu), které byly nepohodlné komerčním zájmů „klientů“ policistů.Je vidno, že trestněprávně se nelze bránit v případě sledování v čistěsoukromé sféře. Trestní sankce se nemusí obávat nejen zaměstnavatelé sledující zaměstnance, ale též zpravidla detektivní agentury apod. subjekty sledující jiné (pokud nejde o nelegální získávaní osobních údajů z registrů veřejné správy, které je rovněž časté).Nicméně je potřeba zmínit to, že je zde malá šance dosáhnout postihu podle zákona o ochraně osobních údajů (jeho peněžité sankce mohou být tak vysoké, že by mohly mít podobný účinek jako trestní postih). Jde o to, že výklad, že o „zpracování“ osobních údajů nejde, pokud není pořizován záznam, který zastává Úřad na ochranu osobních údajů, není jediný možný. Podle názoru Evropského komisaře na ochranu osobních údajů (viz Směrnice pro kamerové sledování ze 17.3.2010, (str.9, art.2.3.4) je i sledování kamerou bez záznamu zpracováním osobních údajů.  K tomuto názoru se přikláníme i my, neboť  pořizování záznamu je velmi obtížně prokazatelné a představuje tak „úniková vrátka“ pro řadu osob neoprávněně pomocí kamer zasahujících do práv druhých.Výklad ÚOOÚ pak lze změnit jen dlouhodobou právní argumentací ve prospěch širšího pojetí pojmu „zpracování“  formou podnětů k ÚOOÚ a v případě jejich neúspěchu jejich přezkumem – v případě podavatele se lze prakticky obrátit jen na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který může doporučit výklad změnit. Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League