V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sledování veřejné komunikace kamerou

Vloženo: 17.06.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,náš soused si na svůj dům nechal namontovat kamery, které sledují veškeré dění před domem. Problém ale vidím v tom, že sice má kamery na svém domě, tak ale pozemek před domem včetně silnice je ve vlastnictví města, tudíž se domnívám, že je to veřejné prostranství.Protože nemáme do svého domu jiný přístup, než přes tento pozemek města, tak vlastně náš soused monitoruje naše veškeré pohyby. Nevím, zda má či nemá nahrávací zařízení, ale zajímalo by mne jak se tomuto lze bránit. Nelíbí se nám, že vlastně sleduje každý náš pohyb, tedy kdy jdu do práce, kdy přijde a kdo se mnou a tak dále.Je možné někde zjistit, zda má od někoho povolení tento prostor monitorovat?Moc Vám děkuji za Vaši radu.XY

Text odpovědi: 

Dobrý den,chápu, že jde o nepříjemné zásahy do soukromí. Prakticky právně se situace liší podle toho, zda je ze záběrů kamery pořizován záznam či nikoli.Pokud je kamera pouze „prodloužené oko“ tj. bez záznamu, nevztahuje se podle výkladu Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na její provoz nejpraktičtější norma, a to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož nejde o zpracování osobních údajů. V tom případě je možné bránit se v případě, že selže jednání se sousedem, pouze tzv. sousedskou žalobou podle § 127 občanského zákoníku (více níže) anebo se pokusit výklad ÚOOÚ překonat podnětem k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi). Existují totiž právní argumenty ve prospěch výkladu, že i kamera bez záznamu soukromí narušuje a jedná se o zpracování osobních údajů. Tento výklad má smysl i pro to, že se dá operativním nastavováním systému velmi snadno přecházet z jednoho režimu do druhého, bez toho, aby případný kontrolující aktuální stav vůbec mohl zachytit, a unikat tak neoprávněně režimu ZOOÚ. Právní názor, že o zpracování údajů jde, zastává Evropský ochrance osobních údajů (European Data Protection Supervisor) ve své Směrnici pro kamerové sledování z roku 2010 (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Su..., čl. 2.3.4 ). S použitím tohoto argumentu je šance, že výklad ÚOOÚ se sám od sebe či následným působením veřejného ochránce práv změní ve prospěch ochrany širší, i vůči kamerám bez záznamu.V každém případě je cesta podání podnětu na Úřadu na ochranu osobních údajů prvním, nejsnazším, krokem. Jednáním souseda by mohla být porušena zřejmě povinnost zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem osob, kterých se týká, eventuálně další povinnosti. Zde není rozhodující, zda kamera míří na veřejný či soukromí pozemek, ale zda snímá jiné osoby, jejichž souhlas soused nemá. Úřad na ochranu osobních údajů je nadán pravomocemi jako je např. předvolání, požadování vysvětlení, výslech svědků, dokazování listinami apod.  a může skutkový stav zjistit podrobněji. Je tu však jedno úskalí – pokud by soused skutečně používal záznamy či přenos z kamery jen pro sebe, mohl by Úřad shledat toto výjimkou z působnosti celého zákona („zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro svou osobní potřebu“ dle § 3 odst. 3 ZOOÚ) a nemohl by zasáhnout. Pak by zbývala jen cesta žaloby na ochrany osobnosti, o které píši níže. Podnět nemá předepsanou formu, vzor pro inspiraci je možné nalézt např. na našich webových stránkách zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/, část „Formuláře“. V každém případě je třeba popsat situaci, ideálně též přiložit důkazy o používání záznamů nebo přenosu dalšími osobami nebo jejich předávání dále. Případné rozhodnutí ÚOOÚ, pokud by shledal porušení zákona, by mohlo uložit sankci. Co se týče žaloby na ochranu osobnosti, ta nerozlišuje, zda jde o kameru se záznamem či nikoli (ostatně je to často dost obtížně prokazatelné, pokud soused záznamy veřejně nepoužívá, např. jako důkaz v nějaké při nebo řízení). „Osobnostní“ žalobou se lze domáhat, aby se vlastník nemovitosti zdržel nejrůznějších typů obtěžování okolí (tzv. „imise“). Zřejmě by se tak vykládalo i cílené a soustavné snímání předtím nepozorovatelné části pozemku či dokonce interiéru domu kamerou. Naznačuje to např. zpráva občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR publikovaná pod č. 3/1988 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek: „Aby bylo možno obtěžování pohledem považovat za imisi, muselo by jít o mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti; zpravidla by šlo o případy, kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední nemovitosti za účelem narušování soukromí sousedů anebo by došlo ke stavební změně, umožňující nahlížení do dosud uzavřených prostor, přičemž tuto změnu by neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho, kdo změnu provedl.“Cesta této ochrany je však dosti náročná. Podmínkou je předně, aby byl provozovatel kamery vlastníkem nemovitosti (jen ten může být žalován, jinak bude komplikované dosáhnout výsledku, pokud je soused provozující kameru např. jen nájemce), je zde povinnost hradit soudní poplatek, navrhovat důkazy a procesně si žalobu odborně zajistit. V neposlední řadě je velkým problémem dokazování – obstarání všech důkazů (mj. prokázání kam, jak často je kamera namířena a zejména, zda je skutečně v provozu) na Vás, neboť v civilním řízení není soud ani jiný orgán nadán „vyšetřovací“ pravomocí.  Za IuRe přeje hodně zdaruJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League