V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sledování s odposlechem na pracovišti (pro dokumentaci pracovních úrazů)

Vloženo: 13.07.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

 Dobrý den. Mam dotaz zda může zaměstnavatel sledovat a odposlouchávat zaměstnance kamerovym systémem. Kamery s odposlechem jsou umístěny tak aby zabíraly zaměstnance,mají zoom a vysoké rozlišení.Argument ředitele je aby mohl dohledat pracovní úraz i kdyz se za celou dobu existence cca.15let stal pouze jeden.Nekdy před 10lety. Kamery jedou nepřetržitě a jsou umístěny jen na pracovištích.Nikdo nedal souhlas a přece bylo řečeno,že si je může umístit kam chce.Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,zaměstnavatel rozhodně nemůže sledovat zaměstnance obrazem a zvukem na základě své libovůle. Zakazuje mu to § 316 odst. 2 zákoníku práce („zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“). S podobným problémem se na nás obrací zdaleka nejvíce tazatelů. Řešení v odpovědi je proto podobné jako např. u dotaz zde (http://slidilove.cz/poradna/kamera-na-pracovisti) anebo jiných odpovědí v sekci Soukromí na pracovišti. Rozdíl v popisované situaci spočívá snad jen v tom, že Váš zaměstnavatel výslovně uvedl, za jakým cílem systém využívá.  Neuvedl jste přesně, o jaký typ pracoviště se jedná, což hraje při posouzení věci významnou roli. Jedině výjimečná povaha pracoviště („zvláštní povaha  činnosti zaměstnavatele„ slovy zákona) činí sledování zaměstnanců legální. V praxi se tak mohou posuzovat např. tiskárny cenin, řízení letového provozu apod.  Pokud je Vaše pracoviště a povaha práce poměrně běžná a nedává zvláštní důvod sledovat zaměstnance, jde o sledování nelegální.  Dobrá zpráva je, že v tomto případě Vaše právní ochrana je velmi silná. Předpokládám, že jste v pracovním poměru – proto se na Vás (i jiné nahrávané zaměstnance) vztahuje dvojí režim ochrany.Jednak jste slovy zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (ZOOU), „subjektem údajů“ a máte tak řadu práv. I v případě, že zákon nahrávání dovolí, máte právo na přístup k záznamu se svou osobou, právo být informován o tom, jak dlouho je záznam uchováván a provozovatel systému jej musí registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů, stanovit a dodržovat pravidla, kdo a kdy má k záznamům přístup.Klíčové je, kdy zákon dovoluje nahrávat jiného? Je tomu tak jen případě, že nahrávaná osoba s tím výslovně souhlasí anebo v případech výjimek. Výjimka by zde nastala, kdyby bylo sledování kamerami „nezbytné pro ochranu práv“ zaměstnavatele. Jde o nejasný pojem a záleží na jeho právním výkladu.Pokud Vám zaměstnavatel zdůvodnil potřebu kamer dohledáváním zcela řídkých pracovních úrazů, nemůže toto jako zákonný důvod pro výjimky obstát. I rekonstrukce okolností úrazu se dá zajistit méně drastickými prostředky, takže zde není důvod pro nasazení kamer. Proto doporučuji podat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU). Úřad má právo zjistit o povaze provozu více, posoudí všechny okolnosti mj. i důvod zaměstnavatele (vzhledem k Vámi uváděné četnosti pracovních úrazů tento důvod nejspíše neobstojí) a shledá-li porušení zákona o ochraně osobních údajů, může uložit poměrně vysokou pokutu. Ta pak bude působit proti sledování do budoucna, neboť pokud by zaměstnavatel v činnosti pokračoval, hrozí mu nové správní řízení a nová pokuta.Podnět pro UOOU nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, povahy provozu, toho, že nebyl udělen souhlas i označení zaměstnavatele. Vzor takového podnětu UOOU naleznete na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz, v sekci Sledování na pracovišti. Vhodné by bylo zdokumentovat to, že systém nejen sleduje, ale též nahrává.Druhá možnost obrany (lze využít i obě zároveň) vyplývá z citovaného ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. ). Kontrolu a dozor nad jeho dodržováním poskytuje místně příslušný inspektorát práce, který můžete kontaktovat s podnětem. Právě tento orgán by pak také posoudil- dle výše uvedených kritérií-, zda-li jde u Vašeho zaměstnavatele o mimořádnou povahou práce.Nahrávání činnosti pracovníků je problém velmi častý a v drtivé většině případů jde o nahrávání neoprávněné, neboť zákonem předvídaná zvláštní povaha provozu zaměstnavatele zde jednoduše dána není.Možné je proto podat podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (jejich seznam i více informací naleznete na www.suip.cz. Podnět opět nemá předepsanou formu a lze využít našich vzorů. Na rozdíl od ÚOOÚ však nemůže tento úřad ukládat pokuty, ale pouze opatření k nápravě (odstranění kamer). Pokud by toto nařízení zaměstnavatel nerespektoval, je již možné pokutu udělit.Ani v nepříliš pravděpodobném případě, že by oba úřady vyhodnotili kamery jako oprávněné, Vám nehrozí za podání podnětu žádný právní postih.Dejte nám prosím vědět, zda jste případně podnikli doporučené kroky a případně s jakým výsledkem. Je to pro nás cenná informace o tom, jak je v praxi problém řešen a jaké jsou případně pro zaměstnance překážky domoci se svých práv. Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru a děkuji za případnou zpětnou vazbu.JUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League