V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Sdělování údajů jiným osobám - předávání záznamů z kamer zaměstnavateli

Vloženo: 17.01.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Pracuji pro firmu "A" a práci vykonávám ve firmě "B", v jejích prostorech, kde mají kamerový systém se záznamem. Chtěl bych se zeptat, jestli firma "B" má právo předat ( bez mého souhlasu ), záznam nebo jeho část o mojí činnosti firmě "A" ?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

odpověd závisí na smluvních ujednáních, které jste případně uzavřel. Obvykle se souhlasy s různým nakládáním s osobními údaji podepisují při podpisu primární smlouvy. V prvé řadě tedy doporučuji prostudovat smluvní ujednání se zaměstnavatelem a případně i společností, kde vykonáváte práci.

 

Pokud jste souhlas neudělil, neřídí se situace smluvním ujednáním, ale zákonem. V tomto případě jde o zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů (ZOOÚ) a podle něj mohou soukromé společnosti natáčet jiné osoby a údaje dále předávat jen s jejich souhlasem. Je zde řada výjimek, z nichž nejčastější je ochrana majetku a jiných práv zaměstnavatele či společnosti, u níž je práce vykonávána, což zřejmě, odhaduji, bude popsaný případ. Pokud „firma B“ dostatečně (konkrétně a přesvědčivě) zdůvodní potřebu záznamů a jejich předávání jako ochranu svých práv a zájmů (např. majetku, odpovědnosti ve vztahu k „firmě A“ apod.), bude tato výjimka naplněna a postup společnosti bude legální. Nepřekročitelnou podmínkou je však respekt k soukromí natáčených osob, takže nelze kamery umisťovat např. v šatnách, na toaletách a podobně (jde o § 5 odst. 2).

 

Vedle toho dopadají na obě společnosti četné povinnosti ze zákona. Nejdůležitejší a pro Vás nejpraktičtější je povinnost sdělit Vám, z jakého důvodu nahrávky pořizuje, jak dlouho je uchovává, komu je předává a kdo k nim má přístup a to předem, tedy při nástupu do práce (§ 11 odst. 1 ZOOU). Stejné informace Vám musí poskytnout na Vaši žádost (§ 12 ZOOU), záznamy nesmí mít možnost prohlížet neoprávněná osoba (minimálně musí být chráněny heslem apod. opatřením) (§ 13 ZOOU) a musí toto své zpracování registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů (§ 16 an. ZOOU).

 

Splnění registrační povinnosti lze jednoduše ověřit ve veřejné on-line databázi Úřadu na ochranu osobních údajů na jejich webu www.uoou.cz. Doporučuji využít svých práv a zjistit o nastavení systému více podle shora uvedených zákonných povinností. Prvním krokem je zjištění účele (=důvodu) pořizování nahrávek a z něj bude zřejmé, zda je je dána výjimka a může být i bez Vašeho souhlasu (ev. souhlasu dalších natáčených zaměstnanců).

 

V případě porušené některé dílčí povinnosti je možné, že je daná deliktní odpovědnost některé ze společností či obou. Podle všeho bude „firma A“ správcem a „firma B“ zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona; zákonné povinnosti jsou však u správce i zpracovatele téměř stejné, s výjimkou registrační povinnosti, která dopadá jen na správce. Pokud byste zjistil, že zákonné povinnosti dodržovány nejsou, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů s podnětem k prošetření věci. Příklad podnětu, který nemá předepsanou formu, vyjma vylíčení rozhodnutících a konkrétních fakt, dataci a identifikaci oznamovatele, lze nalézt na našem dalším webu zde:http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/. S pozdravem, za IuRe JUDr. Ing. Helena Svatošová Právní ochrana pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League