V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Povinné trvalé označování zvířat (především psů) v soukromém nevýdělečném vlastnictví

Vloženo: 22.01.2013
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Dobrý den,prosím o odpověď a shrnutí právních předpisů českých a evropských včetně možností občanské legální pokojné obrany před vyhláškami některých měst a obcí v České republice (viz např. http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mest... ) , které nařizují občanům, aby povinně a pod sankcemi nechali především trvale označit svá domácí zvířata ( která nikam necestují a nejsou užívána k výdělečným účelům ) a zanést své osobní údaje do různých nových databází. Města k tomu využívají nejasného paragrafu 13b v zákoně  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jenže občané, kteří řádně až doposud platili poplatek za psa a mají známku, řádně se o své zvíře starají a tedy takové jejich domácí zvíře nenaplňuje ani v nejmenším ustanovení výše zmíněného par. 13b, který zákonodárce vysloveně zamýšlel pouze na zvířata "Toulavá a opuštěná", pak tedy občané (chovatelé) jsou tak vystaveni přímému útoku na své soukromí a majetek včetně policejní aj. šikany ze strany výkonné moci. Například stanovisko Ministerstva zemědělství lze k této otázce najít z 5. května 2010 ( http://eagri.cz/public/web/file/53398/Duv_tetovani_psu_net.pdf ) a to jednoznačně potvrzuje, že: "Jestliže zvíře necestuje mezi členskými státy (v rámci EU, pozn. autorů) nebo do třetích zemí, nařízení (o trvalém označení zvířat čipy - viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS - vše dostupné on-line, pozn. autorů ) se na něj nevztahuje. Nelze předpokládat, že většina psů v ČR jezdí do zahraničí. Existují psi, kteří nikdy neopustí území ČR, lze předpokládat, že jich je většina. TITO PSI NEMUSÍ BÝT ČIPEM OZNAČENI a mohou být i nadále označeni tetováním (v případě, že necestují nikam, pak stačí tak jako doposud např. známka na obojku aj., pozn. autorů)." Vzhledem k časovému souběhu schválení ostravské vyhlášky č. 9/2012 z 24. října 2012 a výše citovaného vyjádření českého Ministerstva zemědělství k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003: "/.../ že po přechodné osmileté období od účinnosti nařízení – tj. do 30. září 2012 – je zvíře považováno za identifikovatelné, pokud má zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace (elektronický čip), po této lhůtě bude zvíře považováno za identifikovatelné pouze v případě, že bude označeno elektronickým systémem identifikace (elektronickým čipem).", je možné, že některý z tvůrců a předkladatelů výše zmíněné předmětné vyhlášky si nevšiml, že datum 30. září 2012 a nařízení o identifikovatelnosti zvířete čipem po tomto datu se vztahuje POUZE NA ZVÍŘATA CESTUJÍCÍ MEZI ZEMĚMI EU NEBO DO EU PŘIJÍŽDĚJÍCÍ APOD. (viz. již výše zmíněné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS ). Je tedy možné, že některý z tvůrců a předkladatelů třeba výše zmíněné předmětné ostravské vyhlášky si nevšiml, že datum 30. září 2012 a nařízení o identifikovatelnosti zvířete čipem po tomto datu se vztahuje POUZE NA ZVÍŘATA CESTUJÍCÍ MEZI ZEMĚMI EU NEBO DO EU PŘIJÍŽDĚJÍCÍ APOD. (viz. již výše zmíněné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS ).Velice Vám děkuji za odpověď a Váš právní názor, který věřím, že nám občanům a zejména naším pejskům aj. zvířatům pomůže.Srdečně Vás zdravím Kristýna K.  

Text odpovědi: 

Na evropské úrovni je označování psů řešeno pouze Vámi uváděným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (dále jen „nařízení č. 998/2003/ES“). Ostatní akty Evropské unie se týkajíc vesměs hospodářských zvířat a zvířat chovaných za obchodními účely). Na vnitrostátní úrovni je pak povinnost k označování psů upravena v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“) a konkrétní postup při označování psů je pak v souladu s veterinárním zákonem proveden ve vyhlášce č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.Nařízení č. 998/2003/ES je z hlediska jeho věcné působnosti (čl. 1 a 2) aplikovatelné pouze na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a vztahuje se pouze na přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených v příloze I daného nařízení mezi členskými státy nebo ze třetích zemí (zvířaty, na které tato povinnost dopadá, jsou primárně psi a kočky). Tuto povinnost rovněž akcentu i veterinární zákon v § 4 odst. 1 písm. g), avšak opět pouze ve vztahu k „cestujícím“ zvířatům. Z uvedených právních předpisů tak vyplývá, že povinnost označit psa či kočku čipem se vztahuje pouze na ta zvířata, která nějakým způsobem cestují mezi členskými státy EU či třetími zeměmi. Máte tedy pravdu v tom, že povinné označování psů čipem nelze na základě daného nařízení ani vyhlášky vynucovat pro případy „necestujících“ zvířat. Na druhou stranu však problematiku označování psů upravuje i zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 246/1992 Sb.“), který ve Vámi zmiňovaném § 13b odst. 2 obsahuje zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky (dané ustanovení po jazykové stránce není nikterak nejasné). Podle uvedeného ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy a rovněž může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. Podle § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. se ve zkratce za chovatele považuje každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře ať trvale nebo dočasně. Podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) může obec obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon – v posuzovaném případě je takovýmto zvláštním zákonem zákon č. 246/1992 Sb. a jeho § 13b odst. 2. Z výše uvedeného tak vyplývá, že obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, je vydána v souladu se zákonem o obcích i zákonem č. 246/1992 Sb. Co se týká Vašeho dotazu na projev legální pokojné obrany proti této obecně závazné vyhlášce, je jistě možné využít jakékoliv prostředky k vyjádření nesouhlasu, které jsou v souladu se zásadami demokratického právního státu. Lze se domnívat, že ve Vašem případě je nejvhodnějším prostředkem obrany využití petičního práva, které zaručuje čl. 18 Listiny základních práv a svobod a jeho bližší podmínky jsou upraveny zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „zákon č. 85/1990 Sb.“). Podle § 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb. má každý právo obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Petice však nesmí zasahovat do nezávislosti soudu ani nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. O schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, nelze konat místní referendum (srov. § 7 písm. g) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů).  

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League