V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Posudkový lékař se chlubí u soudeda že mi přiznal invalidní důchod

Vloženo: 06.11.2011
Kategorie: 
Soukromí v medicíně a zdravotnictví, DNA
Text otázky: 

Dobrý den

Prosím o odpověď.
Byl mi přiznán invalidní důchod, posudkový lékař který mou žádost na ČSSZ posuzoval, řekl svému sousedovi o tom že mě posuzoval a také mu řekl jaký stupeň důchodu mi přiznal. Tento soused je mimochodem můj příbuzný a sám mi o tom řekl, navíc vyzvídal za co jsem ten důchod dostal, je to taková drbna a ted to roznáší po lidech, že mám invalidní důchod. Jedná se o dva roky starý případ. Jednání tohoto lékaře mi připadá velice nevhodné.
Můžete mne informovat, o jaké porušení konkrétních předpisů se v tomto případě jedná a jaký za to může dostat konkrétní postih? Jak bych měl postupovat, kdybych si na něj chtěl stěžovat?

Dále, podle jaké konkrétní zákoné úpravy jsem povinen navštěvovat ČSSZ v místě trvalého pobytu? Bylo mi to sděleno na oblastní ČSSZ. Mám vůči navštěvování ČSSZ v místě bydliště výhrady, když se takto jak jsem uvedl výše, chovají i doktoři a roznášejí informace o pacientech po sousedech. Chtěl bych navštěvovat jinou pobočku ČSSZ, hlavně pokud se jedná o posudkovou komisi. Kdybych si na nejmenovaného lékaře stěžoval, mohu navíc předpokládat, že se o tom bude na místní ČSSZ vědět a bude vůči mne zaujatá. Jak se na díváte?

Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vámi popsaných skutečností vyplývá, že posudkový lékař hrubě porušil své povinnosti etické, ale především zákonné.

Podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu mají lékaři povinnost zachovávat lékařské tajemství (§ 55 odst. 2 písm. d)). Lékařské tajemství zahrnuje vpodstatě všechny údaje o pacientovi (zdravotní stav, léčba i údaje nemedicínské. Výjimky se vztahují na případy: souhlasu pacienta, obhajoby lékaře při sporu o (ne)pochybení, povinnost oznámit závažný trestný čin dle trestního řádu (§ 168 t.ř.) a zproštění mlčenlivosti Českou lékařskou komorou či ministerstvem zdravotnictví (musí však jít o věc veřejného zájmu). Průlom do lékařského tajemství bohužel představuje i relativně nová povinnost hlásit jména pacientů s vybranými citlivými diagnózami do státních centrálních registrů (§ 67c a následující téhož zákona; naše kritika např. zde: http://www.slidilove.cz/content/statni-big-brother-slidi-v-udajich-o-zdravi-lidi-uz-radu-let-ted-chce-vice-dat).

Nicméně, ve Vámi popsaném případě o žádnou z uvedených výjimek nejde.

 

Pokud dojde jako v tomto případě, k porušení povinnosti mlčenlivosti, důsledky jsou z hlediska práva v několika rovinách:

 

Podle „nejměkčí“ povinnosti a to povinnosti vyplývající ze stavovského předpisu: § 2 odst. 9 Etického kodexu České lékařské komory rovněž přikazuje zachovávat lékařské tajemství; totéž stanoví § 1a odst. 1 písm. g) Disciplinárního řádu ČLK. Za porušení této povinnosti lze stížností vyvolat disciplinární řízení. Podnět je třeba zaslat ČLK  nejpozději do jednoho roku od události, s uvedením celého jména, kontaktu a popisu věci (což je zřejmě dle Vašeho popisu již „po lhůtě“). Shledá-li se poté v řízení lékař vinným, může dostat upuštění od sankce, důtku, pokutu, případně (podmíněné) vyloučení z ČLK za velmi závažné delikty. Podání podnětu není zpoplatněno a jeho autor má právo na informace o výsledku řízení. V tomto případě by vystupoval i v řízení v pozici svědka.

 

Stížnost (podle § 175 správního řádu) je vhodné podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde posudkový lékař v rámci posudkové služby působí. Tato stížnost opět nemá složitou formu, podstatné je, aby byla jako stížnost označena, vylíčeny všechny podsttané skutečnosti, datována, podepsána včetně kontaktu a žádosti o vyrozumění o opatřeních k nápravě. Tato opatření k nápravě budou zřejmě též vnitroorganizační povahy, aby se zamezilo podobným excesům v budoucnu.

 

Podle občanského zákoníku došlo jednoznačně k porušení práva na ochranu osobnosti podle § 11 o.z.,  konkrétně ochranu soukromí. Obranou je zde podání žaloby na ochranu osobnosti, kterou se lze domoci omluvy či jiného zadostiučinění (může být i v penězích; soudy přiznávají v případě závažných zásahů do osobnostní sféry). Jde o právně složitější postup spojený s povinností platit soudní poplatek, není-li žalobce osvobozen. Tuto variantu je třeba zkonzultovat s advokátem a vést řízení s jeho pomocí.

 

Toto jednání zároveň naplňuje znaky trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 180 odst. 2 trestního zákona) v případě, že by Vám byla způsobena vyzrazením lékařského tajemství vážná újma. Pokud se domníváte, že tomu tak nastalo, je možné podat, nejlépe písemně, trestní oznámení na policii či státní zastupitelství s popisem toho, co se událo a návrhy důkazů. V případném trestním řízení by stála za úvahu možnost narovnání – nápravy věci bez odsuzujícího rozsudku.

 

Naopak uplatnit se nemůže zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – vztahuje se jen na systematické operace s osobními údaji, nikoli jednorázové náhodné sdělení oosobních údajů jiné osobě (byť zde jde dokonce o osobní údaje citlivé).

 

Podnět k daným typům řízení je možné uplatnit paralelně anebo jen některé z nich, jde o právní dopady na sobě nezávislé.

 

Společné všem typům řízení je to, že skutečnost, že došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti, prokázat. U ústního šíření informací o pacientovi je to vždy složitější, na prvním místě by měla být svědecká výpověď Vašeho souseda a příbuzného. Je však velmi vhodné ji podpořit ještě jiným důkazem, neboť takto bude proti sobě tvrzení lékaře proti tvrzení svědka, který je navíc ve vztahu k Vám, což v řízení zpravidla oslabuje jeho výpověď. Vhodné by bylo podpořit věc listinným důkazem, dalším svědkem a podobně. Pro obranu svých práv lze dokonce v občanském soudním řízení využít i nahrávku hovoru osoby, která zákon porušuje, i když jde již o krajní prostředek.

 

Co se týče příslušnosti k Vaší OSSZ, ta je dána zákonem; situace podobné Vaší řeší institut podjatosti ve správním řádu. Jelikož posudkový lékař je zaměstnancem správního orgánu, měl by se považovat ze úřední osobu, která se bezprostředně podílí na pravomoci orgánu ve smyslu zákona a měla by se na něj vztahovat pravidla o podjatosti. Ta může nastat pouze v případě, že vyvoláte některé z možných řízení shora uvedených. Tímto se dostanete do vztahu, kde logicky budou pochyby o nepodjatosti tohoto lékaře. Námitku podjatosti je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Ostatní lékaři dané posudkové služby však v tomto vztahu nebudou a proto nebudou splněny podmínky pro to, aby se přeneslo řízení k jiné SSZ.

 

Věříme, že Vám ude uvedené informace pomohou.

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna

 

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League