V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

poškozování osobnosti na webu oznamkujucitele.cz

Vloženo: 11.11.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Soukromí na pracovišti
Osobní údaje ve školství
Text otázky: 

Dobrý den,

rád bych poľádal o radu ve věci masivního poąkozování osobnosti, jak se domnívám, na webu oznamkujucitele.cz.
Na tomto webu jsou umis»ována jména a fotografie tisíců pedagogů ze ąkol v ČR (předpokládám, ľe v drtivé větąině bez jejich souhlasu a vědomí) a tyto osoby jsou pak anonymně hodnoceny studenty, často velmi vulgárně či přinejmenąím v silně negativním smyslu.

Co je nejhorąí, v případech mnoha pedagogů je odkaz na tuto stránku prvním odkazem, který se objeví ve webovém vyhledávači po zadání jejich jména.

Tato vulgární či negativní vyjádření pochopitelně z webu nezmizí ani po několika letech, bez ohledu na to, zda např. dotyčný tuto profesi jeątě vykonává.

Tyto "informace" mohou dotyčného téľ v obrovské míře poąkodit při hledání nového zaměstnání či při nabízení sluľeb v podnikání, právě kvůli jejich okamľitému zobrazení kdykoliv a kdekoliv na internetu.

Jakým způsobem se můľe poąkozený bránit a domoci se přinejmenąím vymazání těchto příspěvků a své fotografie?

Jakýkoliv kontakt na správce webu chybí, nicméně pochybuji, ľe i po případném dosaľení kontaktu by tato osoba byla sama od sebe ochotna k nápravě, jestliľe toto jiľ několik let provozuje.

Děkuji,

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru. Po shlédnutí stránek na adrese www.oznamkujucitele.cz je zřejmé, že obsah webu je protiprávní.

 

V prvé řadě je uveřejňování fotografií pořízených a zveřejněných bez souhlasu dotyčných hrubý zásah do jejich osobnostní sféry, který je právem pociťován jako újma. Právní řád chrání jak osobnost, důstojnost a čest každé osoby a výslovně stanoví, že zásahem do osobnosti je pořízení a zhotovení fotografií bez jejich souhlasu. Jde o § 12 občanského zákoníku, který obsahuje i výjimky z této ochrany, avšak ani jedna ze situací pro výjimku (použití pro média, úřední či vědecké účely) se zde neuplatní. Navíc, ani v případě výjimek nesmí být použití fotografií „v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby“, což je korektiv pro kontext použití, který nesmí zasahovat do soukromí více, než je pro daný účel třeba.

 

Kromě toho spadá nakládání s fotografiemi pod zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Fotografie je osobní údaj, zvláště v kombinaci se jménem. Zákon dovoluje zpracování osobních údajů jen se souhlasem dotyčné osoby, bez souhlasu pak je v zákonem daných případech možná výjimka. Ani jedna z výjimek, které zákon v § 5 odst.2 upravuje, zde však zjevně nenastala. Nejde ani o osobní údaje veřejně činné osoby, který výjimky jinak požívají. Veřejně činnou osobou se myslí osoba volená do veřejných funkcí a nejde rozhodně o pedagoga základní nebo střední školy.

 

Podobná situace jako u fotografií je u samotného zveřejňování jmen pedagogů. Pokud slouží k dalšímu zpracování, tedy je možné jejich třídění, vyhledávání a přidávání osobních údajů, spadá tento systém pod zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů.

 

Uzavřeme si, že provoz daných stránek porušuje hmotné právo, a to ochranu osobnosti podle občanského zákoníku (tedy soukromého práva), tak zákona na ochranu osobních údajů (práva veřejného). Možnosti obrany jsou v zásadě tři. První je žaloba na ochranu osobnosti za porušení ochrany osobnosti, druhou je podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů a třetí je mimosoudní řešení – výzva k autorovi stránek ke stažení obsahu. Ta by měla být na místě první, další dvě možnosti jsou v záloze jako další krok.

 

Podstatná je, jak píšete, praktická vymahatelnost práv postižených pedagogů. Provozovatelem a autorem webu je pan David Pirek, žijící v USA. Web přímo obsahuje návod na zveřejňování fotografií a autorství jeho autor výslovně přiznává např. zde (http://profil.lide.cz/profile.fcgi?akce=profile&user=David.Pirek). Na této adrese lze dohledat jeho e-mailovou adresu event. jiné kontakty (autorovy profily na sociálních sítích apod.). Doporučuji tedy autora stránek zkontaktovat, oznámit mu protiprávní povahu obsahu jeho webu (jak samotné rozhraní, nabádající k vložení fotografií, tak i fotografie samotné), seznámit jej s jeho odpovědností ze zákona (viz níže)a vyzvat k ukončení porušování práv. Pokud by nedošlo k dobrovolné nápravě situace, je možné využít ochranu právní.

 

Podání podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů může učinit kdokoli, nejen osoba dotčená obsahem webu na svých právech. Má též výhodu, že není zpoplatněno a UOOU si zjišťuje řadu důkazů sám – je ale velmi vhodné mu poskytnout maximum podkladů. Stěžovatel má právo být vyrozuměn o tom, jak jeho podnět „dopadl“. UOOU zpravidla ukládá za porušení zákona peněžité pokuty.

 

Žalobu na ochranu osobnosti může podat pouze někdo, kdo byl jednáním přímo poškozen. Jde o klasický soudní spor, který klade na žalobce nemalé nároky – povinnost zaplatit soudní poplatek a zejména prokazovat vše, co tvrdí, zde navíc jen v počátečním stádiu řízení (v tomto typu řízení nelze navrhovat důkazy po určitém okamžiku). Domáhat se ovšem lze kromě zastavení zásahů do osobnosti též omluvy či náhrady újmy v penězích a samozřejmě úhrady nákladů na spor samotný (náklady advokáta, obstarání důkazů apod.). Pobyt žalovaného v cizině není právní překážkou řízení, i když samozřejmě praktické těžkosti může přinést. Na doručování do ciziny pamatuje jak občanský soudní řád, tak zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním i podzákonné předpisy). Vzhledem k výše řečenému je ochrana touto cestou doporučena až jako poslední možná a určitě s právní pomocí advokáta.

 

Odpovědnost tvůrce webu jako kostry, do které vkládají obsah anonymní uživatelé, je dána § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Nemůže se tedy vymlouvat, že protiprávní obsah vkládají uživatelé. Podle tohoto zákona je majitel webu odpovědný za vložený obsah buď v případě, že předem věděl, že obsah je protiprávní anebo v případě, že byl na protiprávnost prokazatelně upozorněn a obsah neodstranil. Zde nejde o protiprávnost jedné z mnoha vložených informací, ale prakticky celý obsah webu, ale podstata je stejná. Výzvu autorovi webu je tedy třeba zaslat  prokazatelně, tedy si minimálně uchovat odeslaný e-mail a ideálně i odpověď.

 

Nakonec zmiňuji možnost obrátit se na kvazidohledové, zcela dobrovolné sdružení CSIRT (http://www.csirt.cz/), fungující pod  zájmovým sdružením NIC.cz. Ač jde o zcela soukromé sdružení bez jakýchkoli kompetencí veřejné správy, které má za úkol dohled nad bezpečností internetového prostředí, je velmi agilní a neomezuje se jen na technickou bezpečnost a údajně jsou jeho výzvy úspěšné. Jeho výzva k provozovateli webu by tedy mohla také pomoci.

 

Přeji hodně zdaru a věřím, že se s provozovatelem webu domluvíte. Pokud nikoli, vzhledem k jeho aktivitám v online prostředí je šance, že lze dohledat snadno řadu informací, které i přes jeho pobyt v cizině umožní českým orgánům dohledat pobyt, vést řízení a případně nakonec i vymoci plnění.

 

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League