V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Ochrana osobních údajů

Vloženo: 30.08.2011
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Exekutoři zasílají důvěrné osobní údaje do poštovních schránek v panelových domech, které jsou velmi časo vykrádány a není možné je zabezpečit, protože nejsou vlastnictvím nájemníka, ale obcí, anebo realitních kanceláří, které je spravuji. V dopisech od exekutora jsou rodná čísla, adresy, čísla účtů a.t.d. Tyto schránky nelze zabezpečit a proto si myslím, že je tento postup v rozporu ze zákonem na ochranu osobních údajů. Od exekutora jsem se dověděl, že takto postupují i ostatní úřady státní správy, včetně soudů. Když jsem tento problém oznámil úřadu pro ochranu osobních údajů, dostal jsem odpověď, že se jich to netýká. Nyní si myslím že jsem nepochopil naše zákony, anebo že žiju v absurdistanu. Prosím o odpověď. XY, Ostrava.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou jste se na naši poradnu obrátil. Sdělení Úřadu na ochranu osobních údajů však musíme potvrdit. Nejen občanský soudní řád (který se při exekucích použije), ale i celá řada procesních předpisů upravujících doručování počítá s doručením pomocí držitele poštovní licence (pošty) do dopisních schránek v domě.

V naprosté většině případů jsou tímto způsobem doručené listiny dodány k adresátovi v pořádku, aniž by se k listovnímu tajemství a osobním údajům v nich obsažených dostala nepovolená osoba. Proto zákon tento způsob doručení předvídá a upravuje.

Pokud dochází ve Vašem domě k vykrádání schránek, eventuálně zneužívání písemností v nich obsažených, jde o přestupek či trestný čin a ve většině případů též porušení zákona na ochranu osobních údajů. Věc doporučuji řešit písemnou žádostí o nápravu majiteli či správci domu, dokumentaci poškození schránek a oznámením každého jednotlivého případu policii. Doklad o šetření policie ev. dokumentace násilného vniknutí do schránky pak může sloužit jako potvrzení toho, že nedošlo k doručení v případném sporu o doručení v konkrétním řízení, které se Vás týká.

Odesílatel, ať je jím kdokoli, se zasláním písemnosti "na adresu" pomocí pošty nedopouští žádného porušení zákona.

Váš problém můžete řešit žádostí o zasílání na jinou adresu, odkud si můžete poštu přebírat. V tomto případě je třeba mít na paměti, že v exekučním řízení jsou některé informace třeba znát hned a některé lhůty jsou dosti krátké (např. osmidenní lhůta k podání námitek proti nákladům exekuce), takže přebírání pošty by mělo být v podobně dostuponém režimu jako v místě Vašeho bydliště.

Žádosti o doručování na Vámi vybranou adresu (podle § 46a o.s.ř.) je povinen exekutor vyhovět, pro její prokazatelnost je třeba ji zaslat nejlépe písemně a doporučeně.

Pro úplnost uvádím možnost zřízení datové schránky pro účely doručování, obnáší to však následnou povinnost tuto elektronickou poštu pečlivě kontrolovat - i při nepřečtení zprávy je tato považována po deseti dnech za doručenou se všemi důsledky. Občas se též stává, že nefunguje ani doručení do datové schránky, proto její zřízení pro účely komunikace se státní správou v současné době fyzickým osobám spíše nedoporučuji.

Vaše právní poradna

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League