V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

občan nahrává druhého

Vloženo: 05.09.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Text otázky: 

občan si nahrál a natočil druhého občana a zárověň nechal nastrčit od novináře jednoho, který jej má zkompromitovat na veřejnosti. Mají na toto právo.Vypadá toto na politický podtext

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud jsem pochopila méně srozumitelný dotaz správně, došlo k pořízení videozáznamu a/i zvukového záznamu soukromou osobou bez souhlasu nahrávaného. Následně byl materiál použit ke zveřejnění v médiích.

Jelikož není popsána situace, ve které došlo k nahrávání projevů osoby, předpokládáme, že jde o aktivity soukromé (slovy zákona "projevy osobní povahy"), nikoli např. veřejný projev či jiné jednání na veřejnosti ev. k veřejnosti směřující. Podle soudní judikatury tak nepožívá právní ochrany například i obsluha v restauraci a podobně.

U projevů soukromého charakteru platí ustanovení občanského zákoníku o ochraně osobnosti, tedy že bez souhlasu této osoby nikdo nesmí záznamy pořizovat. Výjimka se uplatní pro záznamy pro účely úřední, umělecké, vědecké a pro mediální zpravodajství. Zákon však přikazuje, že ani zde nesmí být pořízení nebo zveřejněné záznamu v rozporu s oprávněnými zájmy nahrávané osoby - tedy opět závisí na kontextu a obsahu (například by ani pro účely zpravodajské nesměly být použity záběry na zohavené tělo po autonehodě, jak soudy dovodily).

Pokud tedy došlo k pořízení a zveřejnění záznamu osobní povahy proti vůli nahrávaného, může se tato osoba bránit žalobou u soudu. Tam může požadovat jak zamezení dalšímu šíření záznamu (je-li např. umístěn na internet), tak nápravu situace pomocí omluvy anebo i peněžitého zadostiučinění. Žaloba se podává ke krajskému či městskému soudu a řízení má přísnější pravidla. Proto je namístě právní pomoc advokáta, který vysvětlí a zastane řadu povinností, které zahájení tohoto řízení znamená. Pro základní informace o tomto typu právní obrany se můžete podívat na http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/ (odkaz "Občanskoprávní žaloba na ochranu osobnosti").

Výjimky u ochrany osobnosti se uplatní u osob veřejně činných - tedy těch, kteří z vlastního rozhodnutí veřejně působí (politici, umělci spolupracující s médii apod.). U nich soudy dovodily nižší stupeň ochrany soukromí.

Pro posouzení, zda jednáním došlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů by bylo třeba znát více detailů. Zde je však o něco snažší cesta než civilní žaloba, podnět Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten věc posoudí a pokud by k porušení zákona došlo, může uložit sankci. Více o podnětu ÚOOÚ lze nalézt na našem webu na shora uvedeném odkazu, pod linkem "Podnět ÚOOÚ".

S pozdravem,
Vaše právní poradna

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League