V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

nainstalování kamerového systému na pracovišti - nemocnici

Vloženo: 27.02.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den .
Rád bych se zeptal , zda je nainstalování kamerového systému na pracovišti legální a etické a zda-li se slučuje s ústavním záknem . Pracuji v nemocnici a toto zde na nás aplikovali za účelem sledování jak pracujeme , kolikrát opustíme pracoviště , zda se neflákáme , zda moc nekouříme a jestli si správně a v určený čas dobře odpíchneme příchody a odchody . Pozoruji , že se to vše snaží extremizovat do krajností a už nevědí jak své pracovníky ještě více sešněrovat . Je pobuřující , že tohle takto řeší , ale že počtem požadovaných služeb u svých pracovníků porušují zákon atd. atd. , to už je nezajímá .
Děkuji za případnou odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

důvody, která Váš zaměstnavatel uvádí, k provozu kamerového systému podle všeho neobstojí. Podle § 316 odst. 2 zákoníku práce (zákon č. 262/200 Sb.) je možné sledovat zaměstnance pouze ve výjimečných případech  „zvláštní činnosti zaměstnavatele“. Konkrétně určit zvláštní činnosti, kdy je nahrávání zaměstnanců oprávněné, pak může jen soud či dozorový orgán – inspekce práce. V režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOU), je však dozorovým orgánem též Úřad na ochranu osobních údajů, jehož výklad výjimek v obou zákonech se dá očekávat spíše přísnější. Důvody spočívající v kontrole dodržování rutinních povinností zaměstnanců podle mého názoru nemohou jako zákonný důvod (jako „nezbytné opatření pro ochranu práv zaměstnavatele“ i jako „zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele“) obstát. Takováto kontrola pracovní morálky se dá zajistit méně drastickými prostředky, například osobní kontrolou nadřízených, normováním práce, orientací na úkoly a podobně.

 

 

K nápravě situace je možné využít jednání se zaměstnavatelem, nejlépe s pomocí odborové organizace, či podání podnětu inspekci práce či Úřadu na ochranu osobních údajů – detaily těchto kroků popisuji níže.

 

Kromě zákoníku práce se totiž na věc vztahuje též zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který Vám, jako zaznamenávané osobě, dává řadu práv. V každém případě máte právo na přístup k záznamu se svou osobou, právo být informován o tom, jak dlouho je záznam uchováván a provozovatel systému jej musí registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů, stanovit a dodržovat pravidla technického zabezpečení (omezení přístupu k záznamu jen na předem danou osobu či osoby) apod. (§ 12 a 13 ZOOU). Pokud jste nedal souhlas k svému nahrávání, může tak provozovatel kamerového systému činit pouze v případech výjimek dle § 5 odst. 2 ZOOU. Z nich by připadal v úvahu ve případně důvod „nezbytnost pro ochranu práv“ Vašeho zaměstnavatele, což je  pojem nejasný a záleží na jeho právním výkladu. Podle mého výše uvedeného závěru zde tato situace nezbytnosti nenastává a k videozáznamu zákonný důvod není.

 

Dle mého názoru je nahrávání veškeré činnosti zdravotnického personálu opatření nepřiměřené, je to však právní názor, který nemůže garantovat, že stejný bude i výklad autoritativního orgánu. Vzhledem k tomu, že rozhodovací činnost dozorového orgánu, Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU) se spíše přiklání k přísnějšímu pojetí soukromí, doporučuji podat podnět, aby UOOU posoudil přiměřenost a tedy i legálnost provozu kamerového systému. Podnět nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, zařízení i provozovatele. Vzor takového podnětu UOOU naleznete na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz .

UOOU vydal ke kamerovým systémům Stanovisko č. 1/2006, které detailněji naznačuje, jak bude přistupovat k výkladu přiměřenosti atd. Nalézt jej lze včetně komentáře zde: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?loc=382. Vyplývá z něj, že provozovatel musí rovněž určit dobu, po kterou se záznamy uchovávají, seznámit Vás s ní, zabezpečit záznamy před neoprávněným přístupem a dát Vám právo kontrolovat záznamy s nahrávkami Vaší osoby. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je nakládáno s údaji korektně, je možné dát UOOU podnět ke kontrole provozu systému, pokud nebude jeho provoz Úřadem shledán protiprávní.

Pro porušení zákoníku práce je možné podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (jejich seznam i více informací naleznete na www.suip.cz), který je dozorovým orgánem ve věci dodržování zákoníku práce. Může tak řešit jak porušení zákona ve věci ochrany soukromí, tak jiných ustanovení zákoníku práce (maximální pracovní doba, rozvrh apod.).

Pokud jste se dotazoval, zda je sledování v souladu s ústavními zákony, věc se má tak, že právo na soukromí garantuje Listina základních práv na svobod (čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 3), která má sílu ústavního zákona a pokud bude shledáno porušení zákonných ustanovení na ochranu soukormí (viz výše), je  porušeno i právo na ústavní úrovni. Praktickou právní obranu však lze v této fázi využít i na úrovni zákonné ( tj. kroky které jsou popsány shora).

 

Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru.

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League