V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamery na pracovišti

Vloženo: 14.12.2011
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Může dodatek k pracovní smlouvě obsahovat souhlas s kamerami na pracovišti v dodatku je také navýšení mzdy na hodinu,pokud tedy nesouhlasím s kamerami a nepodepíšu nebude mi mzda navýšena.Zaměstnavatel použil starší dodatek,kde jsem souhlas s kamerami podepsala,můžu souhlas odvolat?Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu mi není zcela jasná situace – nejpravděpodobnější bude, že jste tedy již dříve udělila (ve formě dodatku ke smlouvě) souhlas se zpracováním osobních údajů formou záznamu kamerového systému. Nyní Vám předložil zaměstnavatel dodatek smlouvy, který opakuje tento Váš souhlas a navíc upravuje zvýšení mzdy.

V každém případě platí, že tento souhlas nemá na povinnost snášet kamery vliv. Je totiž neplatný - § 316 odst. 2 zákoníku práce zakazující sledování zaměstnanců (včetně sledování kamerovým systémem) je ustanovení, od nějž se nelze odchýlit ani dohodou stran či souhlasem jedné z nich (v tomto případě by se vzdával zaměstnanec předem svých práv). Jiná by byla situace, kdyby byla činnost zaměstnavatele natolik zvláštní povahy, že by byl důvod ke sledování dostatečně závažný (§ 316 odst. 3 ZP). Za takovouto situaci se považují vysoce exponovaná pracoviště, kde dochází například k opakované manipulaci s vysokými majetkovými hodnotami apod. Soudní rozhodnutí, které by „zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele“ definovalo přesněji zatím, pokud je mi známo, nebylo vydáno. Vaší konkrétní situaci proto nelze posoudit z toho pohledu, zda je výjimka naplněna.

Na věc dopadá též zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ten poskytuje oproti zákoníku práce ochranu „slabší“, avšak paralelně se uplatňující. Vztahuje se na veškerá zpracování osobních údajů a jeho stežejní zásadou je, že osobní údaje lze (až na případy výjimek) zpracovávat pouze se souhlasem toho, jehož se údaje týkají. V každém případě platí, že souhlas je právní úkon jednostranný. To, že je na jedné listině s dodatkem smlouvy, která je souhlasným právním úkonem zaměstnance i zaměstnavatele (dvoustranným) na jeho povaze nic nemění. Tento souhlas je tedy možné kdykoli odvolat (lze nanejvýš doporučit stejnou formu, tedy písemnou) bez toho, aby bylo dotčeno smluvní ujednání stran – tedy pracovní smlouva včetně jejich dodatků.  Tento postup by se uplatnil v případě, pokud by neexistovala úprava v zákoníku práce – ta totiž sledování zakazuje, jak je uvedeno výše.

Praktické řešení je písemné jednání se zaměstnavatelem o ukončení sledování v případě, že jeho činnost není  „zvláštní povahy“ a v případě neúspěchu iniciování přezkumu věci dozorovými orgány. Těmi je inspekce práce podle zákoníku práce a Úřad na ochranu osobních údajů podle zákona na ochranu osobních údajů. Druhý jmenovaný může ukládat peněžité sankce, zjistí-li porušení zákona.

Přeji Vám ve věci hodně zdaru,

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League