V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamerový systém v hotelové recepci

Vloženo: 21.11.2011
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Vážení,

prosím Vás o vyjádření k následujícímu problému.
Pracuji v malém hotelu v centru Prahy jako recepční na živnostenský list. Jedná se vlastně o komplex budov, kde si skupina "hoteliérů" pronajímá byty k dalšímu pronájmu. Klienti jsou turisté a pronájmy mají krátkodobý charakter, což v principu odpovídá provozu hotelu. Tito provozovatelé se nyní rozhodli instalovat kamerový systém se záznamem zvuku i obrazu do prostoru recepce. Jako důvod udávají bezpečnost provozu, ochranu před případným vykradením a možnost ze záznamu sledovat, jak pracují jednotliví recepční (tzn. zda jsou upravení, jak hovoří s hosty, jak dokáží prodávat ubytování atd.).
Pro mne je samozřejmě pocit být celou směnu (12 hodin) pod tímto "dohledem" velmi nepříjemný, a ještě horší je vědomí, že vše, o čem mluvíme mezi sebou, resp. i do mobilního telefonu, zavolá-li někdo z rodiny či kamarádů, může některý z majitelů pak doma sledovat, poslouchat a třeba i zneužít. Přiznávám, že z mého pohledu to vnímám jako obrovský zásah do soukromí. Monitorovaná recepce, kde si majitel shlédne obrazový a zvukový záznam třeba po týdnu doma v obýváku asi bezpečnost provozu příliš nezajistí.
Prosím tedy o vyjádření a radu, zda má ze zákona k výše uvedenému vůbec právo a můžu-li se jako OSVČ nějakým způsobem bránit.
Předem děkuji a hezký den !

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, věříme, že Vám budou následující informace k užitku.

 

Máte správný pocit, že jako zaměstnanec byste měl rozsah práv větší – zákoník práce zakazuje sledování zaměstnanců, nejsou-li k tomu vážné provozní důvody.

 

Avšak i jako kvazizaměstnanec - kontraktor (OSVČ) jste slovy zákona subjektem údajů a máte řadu práv. Pokud je systém určen k záznamu osob, jde o zpracování osobních údajů a dostává se plně pod režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (ZOOU). Ten mimo jiné stanoví povinnost registrace, přiměřenost rozsahu zpracování údajů jeho účelu a povinnost zajistit nahrávaným osobám přístup k záznamu, technicky zajistit, aby nebyl k záznamům volný přístup, logovat přístupy ad. (zejm. § 12 a 13 ZOOU).

Účely, které uvádí Váš „zaměstnavatel“ jsou legitimní, je však třeba posuzovat, zda nelze jejich účelu dosáhnout jinak. Kontrola kvality práce se dá testovat dotazníky u klientů, mystery shopping službami apod. Ochrana před vykradením jako důvod by odůvodňovala nasazení kamer k výtahům apod., nikoli k recepci, která předmětem vykradení – na rozdíl od pokojů hostů- zřejmě nebude. „Bezpečnost provozu“ je velmi nekonkrétní důvod, který sám o sobě nemůže obstát.

 

Dle mého názoru je nahrávání veškeré činnosti recepce opatření nepřiměřené, je to však otázka výkladu autoritativního orgánu. Vzhledem k tomu, že rozhodovací činnost dozorového orgánu, Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU) se spíše přiklání k přísnějšímu pojetí soukromí, doporučuji podat podnět, aby UOOU posoudil přiměřenost a tedy i legálnost provozu kamerového systému. Podnět nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, zařízení i provozovatele.

 

ZOOU vykládá UOOU a konkrétně ke kamerovým systémům vydal Stanovisko č. 1/2006, které detailněji naznačuje, jak bude přistupovat k výkladu přiměřenosti atd. Nalézt jej lze včetně komentáře zde: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?loc=382. Vyplývá z něj, že provozovatel musí rovněž určit dobu, po kterou se záznamy uchovávají, seznámit Vás s ní, zabezpečit záznamy před neoprávněným přístupem a dát Vám právo kontrolovat záznamy s nahrávkami Vaší osoby. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je nakládáno s údaji korektně, je možné dát UOOU podnět ke kontrole provozu systému, pokud nebude jeho provoz Úřadem shledán protiprávní.

 

Upozorňuji ještě, že problém „švarcsystému“ bude od ledna 2012 zřejmě právně postaven zcela jinak – a to striktně mimo zákon (novela je na konci legislativního procesu a čeká jej jen podpis prezidenta republiky). Podle novely budou citelnější sankce za zapojení do „švarcsystému“. Kvazizaměstnavatelům bude za umožnění výkonu nelegální práce hrozit pokuta až do výše 10 000 000 Kč, minimální pokuta má být 250 000 Kč. Úřady práce budou oprávněny sankcionovat i pracovníky, a to uložením pokuty až do výše 100 000 Kč.

 

Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru.

Budeme rádi za informaci o tom, jak věc dopadla.

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League