V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamerové systémy, záznam zvuku i obrazu

Vloženo: 22.11.2011
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,

chtěl bych vznést dotaz ohledně zvukového a obrazového nahrávání kamerovým systémem na pracovišti. Jsem zaměstnancem firmy jež provozuje bespečnostní agenturu a pracuji jako security soukromého objektu, kde se nachází nejen několik soukromých firem, ale také byty určené k pronájmu turistům. Kamery tu už byly samozřejmě předtím, ale umístěny byly jen tam, kde bylo skutečně potřeba, tedy na různých místech v objektu a převážně ve vnitrobloku. Nové kamery byly instalovány na recepci (která se nachází hned vedle „boudy“ pro security). Prostor je tak malý, že pokud si chceme s kolegou předat službu, musíme tak činit v blízkosti recepce a tudíž v dosahu zvukového i obrazového záznamu. Jako důvod jejich umístění byla uvedena bezpečnost osob i majetku, ale také kontrola práce recepčních. Zajímalo by mne nakolik je oprávněné, aby můj zaměstnavatel nechal instalovat tento kamerový systém na přání provozovatelů recepce z důvodů výše zmíněných, čímžtopádem mne a mé kolegy vystavil jistým omezením. Vlastně jsem jim nedal ani písemný souhlas. Délka služby je 12 hodinová a tak je více než pravděpodobné, že si během této doby vyřídím nějaký ten osobní telefonní hovor, pohovořím s kolegou či s recepčními o soukromých záležitostech a nemám pocit, že „tohle do práce zkrátka nepatří“. Tím spíše, že zde nemám vyhrazenou dobu na pauzu.
Předem děkuji za pomoc i za radu, zda-li a jak se bránit.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru a věříme, že Vám budou následující informace k užitku.

Velmi podobný dotaz jsme v této poradně zodpovídali nedávno (http://slidilove.cz/poradna/kamerovy-system-v-hotelove-recepci) , takže právní řešení situace bude velmi podobné.

Pokud jste v pozici zaměstnance, vztahuje se na Vás dvojí režim ochrany. Jednak jste slovy zákona č.  101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (ZOOU), „subjektem údajů“ a máte tak řadu práv. V některých případech je to právo vůbec nahráván nebýt a i v případě, že zákon nahrávání dovolí, máte právo na přístup k záznamu se svou osobou, právo být informován o tom, jak dlouho je záznam uchováván a provozovatel systému jej musí registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů, stanovit a dodržovat pravidla technického zabezpečení (omezení přístupu k záznamu jen na předem danou osobu či osoby) apod. (§ 12 a 13 ZOOU). Pokud jste nedal souhlas k svému nahrávání, může tak provozovatel kamerového systému činit pouze v případech výjimek dle § 5 odst. 2 ZOOU. Z nich by připadal v úvahu ve Vaší situaci případně důvod „nezbytnost pro ochranu práv“ Vašeho zaměstnavatele, což je  pojem nejasný a záleží na jeho právním výkladu. Podle mého níže uvedeného závěru zde tato situace nezbytnosti nenastává a k videozáznamu zákonný důvod není.

Ještě silnější ochranu Vám však nabízí zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. ), podle kterého (§ 316 odst. 2) nesmí být zaměstnanec sledován, nejsou-li proto důvody spočívající ve „zvláštní činnosti zaměstnavatele“ (skryté sledování bez vědomí zaměstnance je pak zakázáno absolutně). Co se rozumí mimořádnou povahou práce je otázka výkladu, který by v daném případě prováděl soud či dozorový orgán – inspekce práce. V režimu ZOOU je však dozorovým orgánem též Úřad na ochranu osobních údajů, jehož výklad výjimek v obou zákonech se dá očekávat spíše přísnější. Obecné zdůvodnění „bezpečností osob a majetku“ podle mého názoru nemůže jako zákonný důvod (jako „nezbytné opatření pro ochranu práv zaměstnavatele“ i jako „zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele“) obstát. Kontrola práce recepčních se dá zajistit méně drastickými prostředky, takže zde není důvod pro nasazení kamer. Tomu by tak bylo např. v provozech, kde zaměstnanci manipulují s velkými objemy peněz a podobně. Provoz recepce ubytovacího zařízení rovněž není natolik specifická činnost, která by dávala prostor pro výjimku v podobě sledování za

Dle mého názoru je nahrávání veškeré činnosti recepce opatření nepřiměřené, je to však právní názor, který nemůže garantovat, že stejný bude i výklad autoritativního orgánu. Vzhledem k tomu, že rozhodovací činnost dozorového orgánu, Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU) se spíše přiklání k přísnějšímu pojetí soukromí, doporučuji podat podnět, aby UOOU posoudil přiměřenost a tedy i legálnost provozu kamerového systému. Podnět nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, zařízení i provozovatele. Vzor takového podnětu UOOU naleznete na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz .

ZOOU vykládá UOOU a konkrétně ke kamerovým systémům vydal Stanovisko č. 1/2006, které detailněji naznačuje, jak bude přistupovat k výkladu přiměřenosti atd. Nalézt jej lze včetně komentáře zde: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?loc=382. Vyplývá z něj, že provozovatel musí rovněž určit dobu, po kterou se záznamy uchovávají, seznámit Vás s ní, zabezpečit záznamy před neoprávněným přístupem a dát Vám právo kontrolovat záznamy s nahrávkami Vaší osoby. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je nakládáno s údaji korektně, je možné dát UOOU podnět ke kontrole provozu systému, pokud nebude jeho provoz Úřadem shledán protiprávní.

Možné je též podat podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (jejich seznam i více informací naleznete na www.suip.cz), který je dozorovým orgánem ve věci dodržování zákoníku práce. Pokud Vám zaměstnavatel neumožňuje přestávky v práci (v zásadě jsou nařízeny 30 minutové po nejdéle 6 hodinách práce, viz § 88 an. ZP).

Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru.

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League