V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

kamera míří na můj pozemek

Vloženo: 06.12.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

dobrý den, kamera na objektu firmy, který sousedí s mým pozemkem míří na mou zahradu a do mých oken. Je to v rozporu s nějakým zákonem a existuje někdo, kdo by mohl majiteli nařídit kameru přesměrovat, nebo to závisí čistě na libovůli provozovatele kamerového systému?
děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

na libovůli provozovatele kamera za těchto okolností není, situace se však liší podle toho, zda je ze záběrů kamery pořizován záznam či nikoli.

 

Pokud je kamera pouze „prodloužené oko“ tj. bez záznamu, nevztahuje se na její provoz nejpraktičtější norma, a to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož nejde o zpracování osobních údajů. V tom případě je možné bránit se v případě, že selže jednání se sousedem, pouze tzv. sousedskou žalobou podle § 127 občanského zákoníku.

 

Tou se lze domáhat, aby se vlastník nemovitosti zdržel nejrůznějších typů obtěžování okolí (tzv. „imise“). Zřejmě by se tak vykládalo i cílené a soustavné snímání předtím nepozorovatelné části pozemku či dokonce interiéru domu kamerou. Naznačuje to např. zpráva občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR publikovaná pod č. 3/1988 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek: „Aby bylo možno obtěžování pohledem považovat za imisi, muselo by jít o mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti; zpravidla by šlo o případy, kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední nemovitosti za účelem narušování soukromí sousedů anebo by došlo ke stavební změně, umožňující nahlížení do dosud uzavřených prostor, přičemž tuto změnu by neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho, kdo změnu provedl.“

 

Cesta této ochrany je však velmi náročná. Podmínkou je předně, aby byl provozovatel kamery vlastníkem nemovitosti (jen ten může být žalován, jinak bude komplikované dosáhnout výsledku, pokud je provozovatelem např. jen nájemce), je zde povinnost hradit soudní poplatek, navrhovat důkazy a procesně si žalobu odborně zajistit. V neposlední řadě je velkým problémem dokazování – obstarání všech důkazů (mj. prokázání kam, jak často je kamera namířena a zejména, zda je skutečně v provozu) na Vás, neboť v civilním řízení není soud ani jiný orgán nadán „vyšetřovací“ pravomocí.

 

V případě, že by byl pořizován obrazový záznam, který by snímal i osoby (a podařilo se Vám to prokázat), padala by nejspíše věc pod zákon o ochraně osobních údajů. V tom případě by bylo možné podat Úřadu na ochranu osobních údajů podnět s popisem situace. Jednáním souseda by mohla být porušena zřejmě povinnost zpracovávat osobní údaje jen se souhlasem osob, kterých se týká, eventuálně další povinnosti. Úřad na ochranu osobních údajů je nadán pravomocemi jako je např. předvolání, požadování vysvětlení, výslech svědků, dokazování listinami apod. (ev. právem komplexní kontroly), a může skutkový stav zjistit podrobněji.

 

Podnět nemá předepsanou formu, vzor pro inspiraci je možné nalézt např. na našich webových stránkách zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/, část „Formuláře“.

 

Případné rozhodnutí ÚOOÚ, pokud by shledal porušení zákona, by mohlo uložit sankci či i opatření k nápravě v rámci kontrolního řízení (to se však v praxi Úřadu využívá spíše pro kauzy rozsáhlého zpracování osobních údajů, kde jsou ohrožena práva velké skupiny osob).

 

 

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League