V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Ma SVJ povinnost poskytovat informace o pobytu osob domě?

Vloženo: 19.05.2012
Kategorie: 
Bankovnictví a finanční sektor
Osobní údaje v komerční sféře
Text otázky: 

Má společenství vlastníků oprávnění nebo povinnost, pokud se na něj obrátí nějaká instituce (úřad, bankovní, nebankovní společnost) o sdělení informací o místě pobytu určitých osob tyto informace sdělovat?Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den, přehled informačních povinností společenství vlastníků jednotek (SVJ) je složitější otázka, neboť se dotýká celé řady právních předpisů; shrnujeme to nejpodstatnější. Zásadní rozdíl je mezi soukromými osobami a orgány veřejné moci. Mezi soukromé osoby (osoby soukromého práva) patří banky i různé registry, ať již bankovní či nebankovní.  Vždy jde laicky řečeno o firmy, jejichž pravidla fungování mohou být -jako v případě bank a jejich registrů- upraveny zákonem, ale jsou to stále subjekty, které nemají jakoukoli veřejnou moc (pravomoc). Jediným případem, kdy by mohly úspěšně vymáhat poskytování osobních údajů členů SVJ je hypotetická situace, kdy by měli s konkrétním SVJ uzavřenou smlouvu s tímto obsahem (odhlédnuto od podmínek, které by SVJ na poli ochrany osobních údajů muselo splnit, aby ani obsah této smlouvy nebyl protiprávní). Ve stejném postavení jsou i jiné obchodní společnosti, právnické i fyzické osoby (rovněž mj. dodavatelé energií). Jiné je postavení orgánů státu, samosprávy či osob, kterým byla svěřena působnost veřejné správy. Každý jednotlivý zákon, který jejich činnost upravuje, může obsahovat a leckdy obsahuje, právo žádat po jiných osobách osobní údaje. Podmínky a sankce za nedodržení této povinnosti jsou vždy různé.V pozici SVJ se lze nejčastěji setkat s požadavky exekutorů, soudních vykonavatelů, soudů a policie. V případě exekutorů jde o hybrid soukromých podnikatelů nadaných působností veřejné správy, takže prvek veřejné správy zde je. Mezi rozsáhlými oprávněními exekutorů žádat celou řadu informací o osobách (§ 33) však nalezneme pouze oprávnění vzhledem k databázím státních orgánů (např. evidence obyvatel ministerstva vnitra, katastr nemovitostí) a k vybraným soukromým osobám. Jde o pošty, finanční instituce, teleoperátory, dopravce, vydavatele inzerce a pojišťovny. SVJ zde vyjmenována nejsou a nemají proto povinnost exekutorovi poskytnout jakékoli informace, včetně informace o pobytu osob. Naopak, pokud by takové žádosti bez souhlasu dotčené osoby vyhověli, mohly by porušit zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů.Jiná je situace v případě soudů. Ty působí mimo jiné jako exekuční soudy, které formálně exekuce zaštiťují. V případě výkonu rozhodnutí prováděných soudními vykonavateli jakožto zaměstnanci soudů exekuci přímo vykonávají. V těchto řízeních však právo žádat informace po osobách mimo řízení nemají s jednou výjimkou a to je výkon rozhodnutí na výživné pro nezletilé dítě. V tomto případě má soud právo zjišťovat bydliště povinného (dlužníka) a realizovalo by se formou předvolání k soudu. Jiná je situace v civilním i trestním řízení, kde si soud může zjistit jakékoli informace pomocí předvolání svědka, který musí svědčit osobně před soudem. V daném případě by nemohlo být svědkem SVJ, ale konkrétní fyzická osoba. Pokud by byla tázána na pobyt osob v domě, musí v tomto případě pravdivě svědčit, není-li zde právo odmítnout svědectví (zejména týkalo-li by se osob blízkých) a samozřejmě má-li (pamatuje-li si) vůbec žádané informace a poznatky.Policie ČR má právo (dle § 18 zákona č. 283/2008 Sb., o Policii ČR) žádat od kohokoli pomoc včetně informací a osobních údajů a také požadovat informace ve formě tzv. vysvětlení(§ 61 PolZ). Odmítnout lze jen v případě, že by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti (SVJ toto oprávnění nemá) anebo porušení jiné zákonné povinnosti. Zákonná povinnost zákazu poskytování osobních údajů bez souhlasu dané osoby má však řadu výjimek a jednou z nich je i plnění zákonné povinnosti – tou je zde právě podání vysvětlení. V tomto případě je tedy potřeba vysvětlení poskytnout.  I když je podání vysvětlení nástroj, který může policie použít bez toho, aby běželo trestní řízení, má se svědectvím v trestním řízení na policii společné to, že se o obém vyhotovuje písemný doklad (protokol, záznam) a zpravidla realizuje na služebně policie. Výjimečně lze žádat vysvětlení na místě mimo služebnu, to v případě, kdy hrozí prodlení. Obecní policie má právo žádat podání vysvětlení taktéž. (§ 11 ObecPolZ).Shrnuji tedy, že  povinnost informaci o pobytu osob v domě podat má SVJ pouze vůči policii „státní“ i obecní (městské) a v případě výkonu rozhodnutí soudem týkajícího se výživného na nezletilé dítě. Svědectví v řízení před soudy pak může chtít soud po jednotlivých osobách, nikoli SVJ jako takovém. Naopak, vůči soukromým osobám včetně registrů, vymáhacíh agentur včetně exekutorů SVJ tyto informace poskytovat nemusí a zpravidla díky zákonu na ochranu osobních údajů ani nesmí. Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna na ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League