V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Evidence osobních údajú u banky po zrušení účtu i přes můj výslovný nesouhlas

Vloženo: 06.11.2011
Kategorie: 
Bankovnictví a finanční sektor
Text otázky: 

Dobrý den

Chtěl bych Vás poprosit o Váš názor. Měl jsen účet u GE Money, který jsem zrušil. Nějakou dobu po tom mi od nich přišel e-mail s nabídkou služeb. Na toto jsem reagoval překvapeně, jelikoš jsem se domníval, že se zrušením účtu by automaticky měli vymazat moje údaje. Při návštěvě pobočky mi bylo řečeno, že tomu tak není a že musím nejprve požádat a dát nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, tento nesouhlas jsem podal. Chtěl jsem ale, aby vymazali všechny moje údaje, prý podle zákona nemohou vymazat moje údaje, že je ještě musejí evidovat po dobu pěti let a po této době budou tyto údaje automaticky zrušeny. Dále o mě evidují: rodné číslo, datum narození, místo narození, číslo OP a řidičského průkazu, pohlaví, bydliště, dosažené vzdělání, pracovní poměr, druh bydlení, rodinný stav, počet dětí.

Je toto správné?

Děkuji za odpověď.

XX

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

to je velmi zajímavý a dosud, pokud vím, málo diskutovaný právní problém. Případ má dvě roviny – první je zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodů nebo služeb. Zákon dovoluje osobní údaje získané za jiným účelem při vlastní činnosti správce (např. tedy při poskytování služeb běžného účtu) tyto údaje takto marketingově použít, avšak jen do doby, než s tím vysloví daná osoba případně nesouhlas. Tolik zákon na ochranu osobních údajů (§ 5 odst. 5). Úřad na ochranu osobních údajů, který tento zákon aplikuje a vykládá však s bankami vedl řadu jednání, kde prosazuje ke klientům přátelštější přístup – již při uzavírání smlouvy o produktu, o který klient projevil zájem se má výslovně a srozumitelně dát na výběr, zda klienti chtějí či nechtějí své osobní údaje nechat využívat pro marketingové účely. Vámi popsaná praxe není tedy vysloveně nezákonná, ale jde o výklad zákona, který je nekomfortní ke klientům a v rozporu s výkladem ÚOOÚ, který byl bankám výslovně doporučen.

Podstatnější je druhá rovina – zpracování osobních údajů po skončení smluvního vztahu a to ještě v rozsahu překračujícím účel smlouvy o běžném účtu.

Zde má banka povinnosti týkající se osobních údajů plynoucí z jiných zákonů než je zákon na ochranu osobních údajů. Ty ji opravňují resp. často přímo přikazují zpracovávat osobní údaje klientů nad rámec zákona o ochraně osobních údajů (tento zákon dovoluje v zásadě rozsah daný jen buď souhlasem klienta a/nebo účelem jejich právního vztahu). Jde o tyto osobní údaje

a)      potřebné k identifikaci klienta tj.  opis (resp. na základě souhlasu i fotokopii) údajů z občanského průkazu

Plyne z § 8 odst. 2 a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  Tyto údaje musí uchovávat č. § 16 odst. 1 deset let o skončení smluvního vztahu. Není tedy zřejmé, proč Vám banka sdělila lhůtu pětiletou.

 

b)      informace o klientovi „které jí umožní vyhodnocovat, zda se jedná o rizikového klienta“.

Tato široce koncipovaná povinnost je stanovena v § 5 odst. 3 vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb. Ta byla vydána na základě zmocnění ve výše uvedeném zákoně proti praní špinavých peněz a zřejmě je platným podkladem pro sběr nejrůznějších klientských informací.

 

c)      „informace a podklady pro Českou národní banku“ musí banka poskytovat na základě § 41 odst. 2 a) zákona č. 6/1993 o ČNB. Jejich bližší specifikace je svěřena samotné ČNB, která tak činí ve svých opatřeních uveřejňovaných ve Věstnících ČNB. Podle opatření č. 23/2008 ve znění pozdějších změn však povinnosti týkající se osobních údajů nespecifikuje.

 

Jak je vidno, právní úprava je zde velmi nepřehledná a dává široké možnosti výkladu (zejména povinnost shromažďování informací k vyhodnocení rizika dle bodu b)).  Není nám ani známo, že by se touto otázkou zabýval soud či komplexně Úřad na ochranu osobních údajů.

Lze dovodit, že pokud banka eviduje údaje, které nemohla najít ve Vašem občanském průkazu, což je minimálně druh bydlení, pracovní poměr a číslo ŘP, nemá k tomu právní důvod dle legislativy proti praní špinavých peněz. Podle našeho názoru nejsou právním základem ani další shora uvedené právní důvody, protože ty se používají klienty ve stávajícím smluvním vztahu.

 

Doporučujeme tedy písemně se obrátit na banku s žádostí o sdělení přesného právního titulu (konkrétní ustanovení právního předpisu) na jehož základě uchovává všechny Vaše osobní údaje. Jejich odpověď Vám rádi právně posoudíme.

 

Pokud dojdeme k závěru, že právní titul dán není, je vhodným postupem (po případném znovupožádání o likvidaci údajů) podání podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů, která má nejen právo důkladné kontroly přímo v instituci, ale také oprávnění uložit sankci shledá-li porušení zákona.

 

Budeme rádi, když nás budete o výsledku Vašeho postupu informovat a přejeme Vám ve Vašem oceněníhodném úsilí hodně zdaru.

 

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

 

 

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League