V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Chtěla bych poradit

Vloženo: 03.10.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Jsem v částečném invalidním důchodě občas chodím o holích (někdy mam bolesti v kloubech naštěvuji centrum bolesti kde my také vydaly průkazku na to že mě léčí opiátovými náplasti na bolest a pokud to jde po domluvě s lékaři( neurolog,ortoped,interní,psychiatr,plícní a také obvodní a jiní)snažím se kvůli kloubům chodit o holích jen v nejnutnejším případe bolestech a také i když nerada chodím na nuceé procházky no a věc se má tak když jezdím po doktorech píši my sanitku a můj dotaz je sousedé si udělali moje fotky a natočily mě na kameru(ačkoliv jsem o tom nevěděla) jak občas chodím bez holí okolo domu dál bych si netroufla někdy je potřebuji i na doma no a nebo jak věším prádlo s kterým y pomáhá manžel atd a nejdříve telefonicky a nakonec i písemně i s fotky a videem poslaly na posudkovou komisi na podnět na důchodovém že simuluji tak by mě zajímalo mají právo si mě nahrávat a fotit bez mého souhlasu a používat tyto věci a posílat někam bez mého souhlasu nebo to už nesmím chodit ven abych se nebála že mě fotí a nahrávají ačkoliv mě to doporučují doktoři ať se snažím chodit bez holí a ven mezi lidi nebo už raději nemam vycházet nevím co dělat jsem psychicky na dně posílají na mě různé úřady co s tím dnes mě přivezla sanitka z pravidelné kontroly u lékaře (centrum bolesti vzdálené asi 30 km (od bydliště a hned volaly a stěžovaly si a obtěžovaly mého obvodního lékaře jak to že my dal sanitku dá se proti tomu něják bránit děkuji.
XX
mohou používat a vyhrožovat my těmito důkazy že je pošlou tam nebo tam co mam dělat prosím poraď te my děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru a omlouváme se za prodlení s odpovědí způsobenou technickými problémy.

Váš dotaz lze rozdělit na dvě právní otázky:
a) zda mohou Vaši sousedé pořizovat záznamy Vás a Vaší činnosti (fotografie, videonahrávky), a
b) zda mohou být tyto záznamy použity v rozhodování o invalidním důchodu.

Věc se má tak, že pokud sousedé nemají nějaký právní zájem na rozhodnutí o Vaší pracovní schopnosti či invalidním důchodu, nemají právo vůbec Vaše záznamy pořizovat, nedáte-li k ním souhlas.Vyplývá to ze zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, konkrétně § 9, který zakazuje zpracování (kam patří i pořizování fotografií a videozáznamů) citlivých osobních údajů (kam patří osobní údaje o zdravotním stavu) bez souhlasu dané osoby.
Z tohoto pravidla zná zákon výjimky, z nichž v daném případě lze uvažovat na prvním místě o situaci, kdy by pořizovatel těchto osobních údajů potřeboval tyto záznamy k uplatnění některých svých právních nároků (§ 9 písm. h) zákona). Pokud jde ale jen o výraz nevraživosti mezi sousedy, nemají k pořizování Vašich snímků a videozáznamů právní důvod a jejich činnost je protizákonná.

Situaci doporučuji řešit primárně domluvou, ideálně zahájenou písemnou výzvou, kde upozorníte na to, že sousedé takovým jednáním porušují jak zákon o ochraně osobních údajů, tak § 12 občanského zákoníku, který výslovně říká, že "..obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické oosby....smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím výslovným svolením".
Pokud by nedošlo k nápravě, můžete se bránit dvěma cestami – podáním podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU) pro podezření pro přestupek dle § 44 odst. 2 písm.e) zákona o ochraně osobních údajů a/nebo podáním žaloby na ochranu osobnosti pro porušení ochrany osobnosti dle občanského zákoníku. V té se můžete domáhat zastavení takového jednání, omluvy či dokonce peněžitého zadiostiučinění. Podstatně praktičtější je podání k ÚOOÚ, které je relativně jednoduché (vzor naleznete na našem webu např. zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/sledovani-na-pracovisti/). Podání žaloby k soudu je zpoplatněno a je právně podstatně složitější – zde je třeba právní pomoc, nejlépe advokáta.

Druhou otázkou je, zda mohou být v posudkovém řízení o pracovní způsobilosti a/nebo (z dotazu není zřejmé) z rozhodování o uznání invalidity takovéto, třetími osobami zaslané, materiály brány za „směrodatné“.
Shora uvedená řízení se víceméně řídí správním řádem, který za důkaz připouští vše, co je vhodné k objasnění stavu věci a není získáno či provedeno v rozporu se zákonem (§ 51 správního řádu). To hovoří pro to, že by materiály zaslané Vašimi sousedy vůbec neměla posudková komise brát v potaz ani je evidovat ve spise. Pokud by se tak stalo a vycházela z nich, je možné písemně upozornit na to, že jde o nezákonně získaný důkaz a požádat o jeho vyřazení ze spisu (argumentovat je třeba „paragrafy“ z této odpovědi).

Pak by neměly být foto- a videozáznamy od sousedů vůbec brány v potaz, zejména na v konečném rozhodnutí (byly by zmíněny v jeho odůvodnění). Pokud by se tak stalo, doporučujeme využít opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí (je součástí poučení na konci listiny s rozhodnutím).

Věřím však, že pokud bude vedeno řízení o pracovní schopnosti, podstatné čím, se bude rozhodnutí řídit, budou poznatky lékaře posudkové služby, který se s Vaším zdravotním stavem seznámí osobně i z dokumentace jiných lékařů,. Nemělo by tak hrozit rozhodnutí, které by neodpovídalo Vašemu zdratovnímu stavu.

Pro úplnost je třeba dodat, že výslovně se správní soudy podobné situaci (použitelnost nahrávek od soukromých osob ve správním řízení) nevyjádřily. Až se tak stane, bude ve věci zcela jasno.
Existuje pouze stanovisko veřejného ochránce práv, které připuští použitelnost „soukromých“ nahrávek v přestupkovém řízení – jde ale o jiný případ -přestupek, kdy autor nahrávky má právní zájem na výsledku řízení coby oběť napadení (sp.zn. 5432/2009/VOP/IK, online: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Prestupky/5432-0...).

V řízení občanskoprávním (tj. řízení "před soudy" v netrestních věcech) lze použít záznam jednání či hovoru osoby, pokud nemá osobní povahu. Znamená to, že nejde o jednání v soukromí, ale jednání v rámci činnosti obchodní či veřejné. Takovýto záznam pak lze navrhnout a uplatnit u soudu jako „důkaz“ a soud jej nemůže s poukazem na ochranu soukromí nahrávané osoby odmítnout (viz. zejm. rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11.5.2005, sp.zn. 30 Cdo 64/2004).

Závěrem shrnuji, že sousedé se foto- a videozáznamy Vaší osoby dopustili přestupku i porušení občanského práva a tyto dokumenty by neměl posudkový orgán zohlednit. Lze jen doporučit, abyste sousedy upozornila na protiprávnost jejich jednání o možnou pokutu od ÚOOÚ (až do 1 milionu Kč) a v případě, že se bude posudková komise záznamy od sousedů zabývat, žádala, aby se k nim nepřihlédlo, neboť byly pořízeny v rozporu se zákonem.

S pozdravem,
Vaše právní poradna na ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League