Sociální karta: po dlouhých peripetiích se nám podařilo od MPSV získat základní informace

9. 8. 2011 | 12:32

Jak bude fungovat tzv. Karta sociálních systémů zkráceně nazývaná sociální karta není tak snadné zjistit, jak by se mohlo zdát. Po třech měsících jsme se konečně dostali k informacím, ze kterých vyplývá, že stále není stanoveno, jaké údaje budou na kartě uvedeny. Dále pak, že banka, která bude kartu provozovat bude mít přístup k části dat. V neposlední řadě je zajímavé, že v blízké budoucnosti nepochybně dojde k rozvoji dalších funkcionalit karty sociálních systémů. Jejich náměty (např. na výplatu důchodů prostřednictvím karty sociálních systémů a využití karty sociálních systémů jako karty zdravotního pojištění), i mimo rezort MPSV, se objevují již dnes, ale budou zaváděny postupně, prioritní je nyní zavedení systému karty sociálních systémů a jeho stabilizace.

Už 2. května jsem podali dotaz na MPSV. Ministerstvo v zákonné lhůtě 15ti dnů nereagovalo, a tak jsme 25. května podali stížnost. MPSV ovšem ignorovalo i naši stížnost. Obrátili jsme dnes proto 19. července na samotného ministra Jaromíra Drábka. Odpověď z jeho kanceláře přišla 2. srpna. Trvalo tedy tři dlouhé měsíce, než nám bylo MPSV schopno zaslat informace o sociální kartě.

 

Opovědi na základní otázky ohledně sociální karty:

1)    Pro jaké dávky bude určena tzv. sociální karta? K výplatě jakých dávek se bude muset využívat povinně a kdy dobrovolně?
2)      Jakým způsobem bude prováděna kontrola plateb, které byly prostřednictvím sociální karty provedeny? U příjemců jakých sociálních dávek bude tato kontrola prováděna? Jaký bude účel této kontroly u příjemců jednotlivých typů dávek?
3)      Jakým způsobem, kromě následné kontroly, bude zajištěno, aby dávky nebyly čerpány na jiné účely (např. příspěvek na péči nebyl čerpán na nákup alkoholu)?
4)      Jak dlouho budou uchovávána data o jednotlivých transakcích provedených kartou?
5)      Jaké osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) a jaké citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů budou uvedeny?
6)      Jaký čip bude v kartě využit a jakým způsobem budou data na čipu zabezpečena?
7)      Jakým způsobem budou zabezpečena data na virtuálních účtech vedených ke každé kartě a kdo k nim bude mít přístup?
8)      Budou držitelé této karty tuto kartu v budoucnu povinně využívat zároveň jako kartu zdravotní pojišťovny?
9)      Kolik má připravované zavedení systému sociálních karet stát peněz? Kdo a jakým způsobem bude tyto náklady hradit?
 

 1)    Pro jaké dávky bude určena tzv. sociální karta? K výplatě jakých dávek se bude muset využívat povinně a kdy dobrovolně?

Karta sociálních systémů má být ve své platební funkci připravena na jakékoli dávky a platby z pojistných i nepojistných systémů. V prvé fázi však půjde o ty dávky, které má od ledna 2012 vyplácet Úřad práce České republiky, tedy o státní sociální podporu, hmotnou nouzi, dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči a podporu v nezaměstnanosti.
Očekává se, že prostřednictvím karty sociálních systémů budou povinně vypláceny všechny výše uvedené dávky. Tj. každá oprávněná osoba, které bude vydána karta sociálních systémů, bude dávky čerpat výlučně přes tuto kartu. Karta bude povinně vydávána všem účastníkům sociálních systémů, zejména osobám oprávněným k čerpání uvedených dávek.
Zjednodušeně řečeno, čerpání dávek přes kartu sociálních systémů může proběhnout ve třech formách: (A) výběrem hotovosti – pouze u neúčelových dávek, (B) převodem na bankovní účet oprávněné osoby – u neúčelových dávek - nebo na jiný bankovní účet, který také bude zaevidován v jednotném informačním systému práce a sociálních věcí (JIS PSV) – u účelových dávek a (C) bezhotovostní platbou na POS terminálu u obchodníka – u neúčelových i účelových dávek.

2)      Jakým způsobem bude prováděna kontrola plateb, které byly prostřednictvím sociální karty provedeny? U příjemců jakých sociálních dávek bude tato kontrola prováděna? Jaký bude účel této kontroly u příjemců jednotlivých typů dávek?

Budou kontrolovány všechny dávky, které jsou účelové (tím rozumíme každou dávku, jejíž použití je na základě právních předpisů určitým způsobem omezeno).
Kontrola bude prováděna dvoufázově.

1. fáze: on-line kontrola podle typu obchodníka (např. herna, čerpací stanice, kadeřnictví atd.), která proběhne v době placení kartou sociálních systémů.

2. fáze: kontrola ex post (až po provedeném nákupu), na základě elektronického daňového dokladu vystaveného obchodníkem, kdy bude možno položkově identifikovat „závadné“ zboží a posoudit jeho soulad s účelem dávky.

Kontrola, s ohledem na elektronizaci celého systému, bude pravděpodobně probíhat automaticky u použití kterékoli karty sociálních systémů.  Účelem kontroly bude zabezpečit, aby dávky byly využívány pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty (tj. aby nedocházelo ke zneužívání veřejných prostředků).  

Bude-li zjištěno porušení účelovosti dávky v 1. fázi kontroly, čerpání dávky ve formě bezhotovostní platby vůbec neproběhne.  Bude-li zjištěno porušení účelovosti dávky až ve 2. fázi kontroly, bude postupováno v souladu s právními předpisy (např. v závažných případech dojde k odejmutí dávky).

3)      Jakým způsobem, kromě následné kontroly, bude zajištěno, aby dávky nebyly čerpány na jiné účely (např. příspěvek na péči nebyl čerpán na nákup alkoholu)?

Způsob provádění kontroly byl popsán v odpovědi na bod 2 žádosti o informace.
Co se týče příspěvku na péči, bude záležet na poskytovateli péče, zda je schopen přijímat platby přes POS terminál nebo na bankovní účet. Bude-li mít poskytovatel péče POS terminál, kontrola bude provedena již při platbě v rámci 1. fáze. Bude-li mít poskytovatel péče bankovní účet, bude muset být tento účet evidován v JIS PSV (jednotný informační systém práce a sociálních věcí). Příspěvek na péči pak bude prostřednictvím karty sociálních systémů čerpán převodem na účet evidovaný v JIS PSV (převod na jiný účet, než evidovaný v JIS PSV, nebude v rámci čerpání účelových dávek povolen). Je třeba také upozornit, že i kontrola ve 2. fázi, která by dle slov tazatele byla pravděpodobně považovánu za „následnou“, bude rychlejší a účinnější než jak může být vnímána stávající následná kontrola, a to díky vysokému stupni automatizace (počítačového zpracování).

4)      Jak dlouho budou uchovávána data o jednotlivých transakcích provedených kartou?

Délka archivace bude odvislá od dvou skutečností. Jednak půjde o časový interval, do kdy bude možné podat reklamaci provedené/neprovedené platby (zde je lhůta stanovená karetními asociacemi na 180 dní, po této době již nejsou případné reklamace uznávány). Druhá skutečnost, která ovlivňuje délku uchování dat, bude perioda přezkoumání nároku u každé konkrétní účelově vázané dávky. Toto je část, která se týká 1. fáze online kontroly. U 2. fáze kontroly tato lhůta pro uchovávání dat zatím nebyla stanovena.

5)      Jaké osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) a jaké citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů budou uvedeny?

a.       na samotné kartě
b.       na čipu karty
c.       na virtuálních účtech

Na kartě sociálních systémů se uvádění citlivých údajů nepředpokládá, vyjma označení typu postižení u osob se zdravotním postižením (karty sociálních systémů nahradí současné průkazy ZTP, TP a ZTP/P).
Pokud jde o osobní údaje, není s konečnou platností stanoveno, které tyto údaje budou na kartě sociálních systémů uvedeny.
Na čipu karty budou uvedeny údaje vyplívající z požadavků karetních asociací na náležitosti platební karty.
Nepředpokládáme, že by na „virtuálních účtech“ byly vedeny jakékoli osobní nebo citlivé údaje nad rámec údajů, které jsou v současnosti vedeny v jednotlivých agentových systémech MPSV.

6)      Jaký čip bude v kartě využit a jakým způsobem budou data na čipu zabezpečena?

Volba typu čipu je na dodavateli příslušné karty sociálních systémů. Specifikace čipu je dána karetní asociací EMV Co.

7)      Jakým způsobem budou zabezpečena data na virtuálních účtech vedených ke každé kartě a kdo k nim bude mít přístup?

Data týkající se každé karty sociálních systémů budou vedena převážně v JIS PSV. Zabezpečení takových dat (včetně určení osob, které budou mít přístup k takovým datům) bude odpovídat minimálně zabezpečení stávajících informačních systémů v oblasti systémů práce a sociálních věcí. Část dat bude také předávána vybrané bance, která bude zabezpečovat vydávání a správu karet sociálních systémů. Ochrana dat předávaných bance bude zabezpečena prostřednictvím smlouvy o zpracování osobních údajů, která by měla být uzavřena mezi MPSV a danou bankou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Lze očekávat, že ochrana dat v bance (včetně určení osob, které budou mít přístup k takovým datům) bude minimálně na úrovni, která odpovídá ochraně ostatních dat podléhajících bankovnímu tajemství.


8)      Budou držitelé této karty tuto kartu v budoucnu povinně využívat zároveň jako kartu zdravotní pojišťovny?

Na výše uvedenou otázku nelze jednoznačně odpovědět do doby, než budou schváleny příslušné právní předpisy. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti nepochybně dojde k rozvoji dalších funkcionalit karty sociálních systémů. Jejich náměty (např. na výplatu důchodů prostřednictvím karty sociálních systémů a využití karty sociálních systémů jako karty zdravotního pojištění), i mimo rezort MPSV, se objevují již dnes, ale budou zaváděny postupně, prioritní je nyní zavedení systému karty sociálních systémů a jeho stabilizace.

9)      Kolik má připravované zavedení systému sociálních karet stát peněz? Kdo a jakým způsobem bude tyto náklady hradit?

V souvislosti s administrací nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozováním karty sociálních systémů nebude poskytnuta žádná peněžitá či nepeněžitá odměna ani jiné plnění či výhoda k tíži veřejných prostředků. Náklady na zavedení a provoz ponese vítěz obchodní veřejné soutěže. Ve srovnání se současným stavem se předpokládá, že roční úspora po plném zavedení systému dosáhne jedné miliardy korun. Prvních asi 250 milionů korun by stát měl ušetřit již v příštím roce. Úspor bude dosaženo především v oblasti administrativní (zavedení jednotného „kanálu“ pro výplatu dávek a omezení hotovostních operací), časovou optimalizací peněžních toků směřujících k příjemcům dávek a zvýšenou efektivitou účelových dávek (tj. omezením zneužívání dávek).

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League