SKOS společně s poslanci: Evropské PNR je neproporcionální a příliš zasahuje do soukromí občanů

3. 5. 2011 | 16:01

Stálá komise pro ochranu soukromí senátu PČR (SKOS) 20. dubna projednala návrh tzv. PNR, směrnice a následně vydala stanovisko, ve kterém vyzývá k testu proporcionality a jasnému prokázání přiměřenosti objemu získávaných a využívaných dat vzhledem k případnému užitku v boji proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti. Zároveň vyjádřila své přesvědčení, že návrh proporcionální není a proto je nepřijatelný. Připojila se tak s kritikou směrnice k IuRe. Podobné postoje vyjádřili také někteří poslanci během projednávání směrnice 28. dubna v poslanecké sněmovně a ta následně návrh nevzala na vědomí.
 

K návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (PNR) se velmi kriticky vyjádřil také český Úřad pro ochranu osobních údajů. Mimo jiného ÚOOÚ v závěru dokumentu uvádí, že:
Ani Důvodová zpráva, ani obšírné Hodnocení dopadu zpracování PNR dat tedy neprokázaly, že zpracování PNR dat:
1. může zásadním způsobem přispět k boji proti terorismu a závažnému zločinu,
2. je nezbytné
3. jeho přínosy převáží nad zásahem do soukromí cestujících.

Celý text stanoviska ÚOOÚ: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=328

Poslanecká sněmovna, patrně také pod vlivem kritiky PNR, která se snesla ze strany IuRe, Stále komise senátu pro ochranu soukromí Senátu PS PČR a ÚOOÚ, nevzala směrnici na vědomí a přijala všechny zbylé body Usnesení Výboru pro evropské záležitosti PS PČR:

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby při projednávání tohoto návrhu dbala na dodržení ústavních záruk práva na ochranu osobních údajů.

3. Poslanecká sněmovna je názoru, že trestné činy, kterých by se mělo používání údajů i jmenné evidence cestujících týkat, by měly být vymezeny přesně a konkrétněji, aby nedocházelo k jejich neúměrnému nadužívání.

4. Poslanecká sněmovna považuje navrhovanou dobu uchovávání údajů jmenné evidence cestujících za nepřiměřeně dlouhou.

5. Poslanecká sněmovna se domnívá, že není vhodné rozšiřovat povinnost předávání údajů jmenné evidence cestujících i na lety v rámci Evropské unie.

6. Poslanecká sněmovna upozorňuje, že návrh nespecifikuje, co se rozumí takzvaným maskováním údajů, k němuž by mělo docházet po uplynutí stanovené lhůty, ani jak by mělo být provedeno, aby poskytovalo dostatečné záruky ochrany osobních údajů cestujících.

Přepis jednání poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/016schuz/s016050.htm
Návrh směrnice PNR: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70241
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League