Skos spolecne s poslanci evropske pnr je neproporcionalni prilis zasahuje do soukromi obcanu

0
Rate this post

V těchto desetiletích, která nás podívejte se na to dělila od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost, definovala evropsko-národní disciplína skutečnou evropsko-národní proceduru, která řídí cyklus státního rozpočtu a která vidí v evropském semestru okamžik nejužšího vzájemného vztahu mezi EU. instituce a ústavní orgány s funkcí politického vedení v hospodářsko-finančních záležitostech.

Jedním z nejcharakterističtějších rysů zkušeností evropské integrace v této oblasti byla schopnost přizpůsobit regulační rámec sekundárního práva a aplikační praxi hospodářským, finančním a měnovým krizím, které se v průběhu času objevily.

Lze tedy pozorovat, že parametry Smluv prokázaly značnou flexibilitu

V postpandemických letech jsme svědky otevírání nové fáze evropského integračního procesu, který je svědkem budování silného a strukturálního propojení mezi koordinací hospodářských politik a ostatními politikami EU, zejména politikami soudržnosti (čl. 174 SFEU). ).

Lze tedy pozorovat, že parametry Smluv prokázaly značnou flexibilituTo vše se neobejde bez důležitých důsledků ve smyslu větší účinnosti a přesvědčivosti pokynů vyjádřených orgány EU v oblasti hospodářských politik s ohledem na hospodářské plánování a rozpočtové akty členských států.

Jsme svědky experimentování s novým modelem koordinace hospodářských politik, ve kterém jsou specifická doporučení pro jednotlivé země přijatá v evropském semestru posílena z hlediska jejich schopnosti řídit politické směřování státu v hospodářsko-finančních záležitostech.

  1. Během pandemické mimořádné situace i po ní jsme byli svědky vzniku nových nástrojů krizového řízení, které do systému zařadila Next Generation EU, která je propojuje.
  2. Proběhl také proces koordinace hospodářských politik, v němž rozpočet Unie přebírá hybnou roli, a to i díky možnosti smluvně získat společný dluh

Evropskou komisí, a v němž jsou hospodářsko-finanční omezení, která mají přesný dopad na Specifická doporučení evropského semestru pro jednotlivé země se prolínají s pravidly EU pro politiku soudržnosti.

Již v současném evropském semestru tedy

Zejména umění. 19 reg. EU 1060/2021, jejímž právním základem je čl. 174 SFEU, stanoví opatření k propojení účinnosti fondů se zdravou správou ekonomických záležitostí, která posilují doporučení pro jednotlivé země (CSR) přijatá Radou v souvislosti s evropským semestrem.

To umožňuje Evropské komisi „požádat členský stát, aby přezkoumal příslušné programy a navrhl jejich změny, pokud je to nezbytné pro podporu provádění příslušných doporučení Rady“.

  1. CSR pro Itálii zveřejněné 24. května 2023 ukazují podmínky hospodářských politik na velmi úzké propojení mezi politikami soudržnosti a hospodářskými politikami.
  2. Národní plán obnovy a odolnosti (PNRR) se v praxi zdá být nástrojem, který umožňuje, aby se dvě pravomoci EU protínaly a trvale propojovaly.

PNRR je plán, s nímž se provádí nástroj obnovy a odolnosti (EU reg. 2021/241). Italská PNRR je jedním z nejdůležitějších plánů předložených členskými státy Unie, pokud jde o finanční objem a typ závazků z hlediska reforem a investic.

Navzdory myšlence že reg

EU 2021/241 a rámec plánu by tvořily skutečnou svěrací kazajku kolem politicko-finančního směřování státu, která by rozhodnutí o rozpočtu ještě rozhodněji přitvrdila, než k čemu již došlo v minulosti, v roce 2021 a v roce 2022 tato první fáze zkušeností s obnovou .

  1. PNRR umožnila a umožní státu uvolnit prostor pro finanční manévrování (DEF 2023; Zpráva Účetního dvora za rok 2023 o stavu veřejných financí).
  2. V této fázi obnova fungovala v kontextu pozastavení Paktu o stabilitě a růstu kvůli aktivaci obecné únikové klauzule, čl. 3 odst. 1 písm. 5 a umění. 5 odst. 1 písm. 2 reg. (ES) 1467/97 v posledních třech rozpočtových cyklech.

Navzdory myšlence že regDosud tedy nebylo možné pozorovat účinky umění. 10 reg. 2021/241, který upravuje sankční mechanismy za neplnění závazků převzatých státem s předložením PNRR, protože tento článek ve skutečnosti nebyl použitelný.

Je důležité mít na paměti, že právě v souvislosti se zněním článku 10 několik vědců zaměřilo svou pozornost na nastínění nepružnosti z hlediska rozpočtových omezení, která by dala vzniknout PNRR.

Dnes se nacházíme ve velmi specifickém okamžiku, ve zlomovém bodě zkušeností s obnovou a prováděním PNRR.

Je jasné, že se nacházíme v kritické fázi, zastávce pro zkušenosti s obnovou a PNRR, zejména pro Itálii. Rok 2023 je bodem obratu a my musíme pochopit, zda je to hluboká krize, nebo zastavení a odjezd.

Je nutné se pozastavit nad těmito prvními lety provádění PNRR a nad tím

Co může určovat bod obratu ve zkušenosti s obnovou. V tomto ohledu jsou zajímavé dva aspekty.První je, že pro období 2024–2026 by měl vstoupit v platnost nový rámec pro evropský semestr.

Ve skutečnosti se již měsíce diskutuje o reformě aktů sekundárního práva, které tvoří disciplínu Paktu stability a růstu. Bez této reformy by měla být znovu aktivována evropská rozpočtová omezení.

V krátkodobém horizontu bychom tedy mohli vidět mechanismy propojení s evropským semestrem v praxi a sankční opatření stanovená čl. 10 reg. 2021/241/EU, která se týká koordinace mezi politikou obnovy a hospodářskou politikou.

  1. Druhým aspektem velkého zájmu je, že geopolitická krize pramenící z rusko-ukrajinského konfliktu vedla k hledání dalších hranic flexibility v samotné disciplíně Recovery.
  2. Od chvíle, kdy konflikt na Ukrajině vypukl, po plynové krizi a inflačním tlaku, který sužuje evropské ekonomiky, definovala

Evropská komise pokyny, jejichž cílem bylo přimět členské státy, aby přehodnotily své národní programy reforem tak, aby se stala energetickou kapitolou. uvedena v Plánech.

Změny plánů měly být provedeny s využitím nových ustanovení reg. 2021/241/EU, která umožňuje buď úpravu (aktualizaci) PNRR, nebo její úplnou revizi zavedením kapitoly energetiky v souladu s RePowerEU.