Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Výbor pro občanská a politická práva vypracoval podnět k právní úpravě zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA

30. 3. 2010 | 23:00

V podnětu adresovaném Radě vlády pro lidská práva Výbor konstatoval, že je třeba upravit zpracování DNA v trestněprávní i soukromoprávní oblasti a to buď dílčími novelizacemi stávajících zákonů, nebo zcela novým zákonem o DNA, který by zároveň novelizoval nebo případně rušil ustanovení stávajících zákonů.

Zásady právní úpravy problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA

1. formulovat zákonné definice jednotlivých pojmů z dané oblasti (vzorek DNA, profil DNA, analýza DNA atd.)

2. právně upravit Národní databázi DNA1 a podmínky jejího fungování na úrovni zákona (jaké údaje ukládat, jak dlouho, jak mohou být údaje využívány, kdo má k nim přístup, kdo zajišťuje likvidaci osobních údajů, stanovit závazná pravidla pro odebírání vzorků DNA z důvodu zabránění jejich kontaminaci atd.)

3. stanovit okruh osob, kterým bude moci být vzorek DNA odebrán proti jejich vůli (stanovit v souladu s kontinentální tradicí restriktivně tzn. pouze závažné trestné činy + kritérium posouzení důvodnosti vzhledem ke konkrétní osobě pachatele)

4. stanovit pravidla pro uchovávání profilů DNA (vazba na účel získání, povinnost likvidace, pokud není nutné další uchovávání, stanovení maximální doby uchovávání)

5. stanovit pravidla nakládání s odebranými vzorky DNA (uchovávání, likvidace); upravit otázku přezkoumatelnosti analýzy DNA (nutné především uchovávat vzorky DNA, u nichž nelze provést opakovaný odběr – stopy z místa činu; naopak u osob, u nichž lze odběr DNA provést opakovaně, není uchovávání vzorků nutné)

6. upravit okruh subjektů, kterým a kdy mohou být informace z ND DNA předávány

7. upravit práva subjektů údajů obdobně podle zákona o ochraně osobních údajů (právo přístupu k údajům, informace o nich, právo žádat jejich opravu či likvidaci apod.)

8. upravit působnost a povinnosti soukromých zpracovatelů DNA + zpracování k výzkumným účelům (založeno na svobodném a informovaném souhlasu se zpracováním, zachování práv subjektů údajů, živnostenská regulace, nakládání s údaji, povinné akreditace DNA laboratoří, které zpracovávají DNA); upravit nakládání s informacemi o DNA ve zdravotnictví (např. otázka zda uchovávat informace ve zdravotnické dokumentaci nebo zvlášť s omezeným přístupem např. zdravotních pojišťoven)

9. zakázat využívání údajů ze soukromých nebo zdravotnických databází dalšími subjekty (včetně Policie ČR) bez informovaného souhlasu subjektu údajů 10.určit instituce, které budou na regulaci dohlížet

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League