Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Charta demokratického využívání bezpečnostních kamerových systémů

Charta je dobrovolným závazkem měst, která provozují bezpečnostní kamerové systémy dodržovat určitý soubor pravidel, která vedou k zmenšení zásahu do soukromí občanů a k transparentnějšímu využívání městských kamerových systémů.

Sledování kamerami městských kamerových systémů se stále více stává součástí našeho života. V současné době v České republice neexistuje speciální právní úprava týkající se problematiky kamerového sledování. To i přes snahu IuRe, která v minulosti vedla k vládou nařízenému vypracování návrhu zákona upravujícího kamerové systémy, který ovšem nebyl dodnes přijat. Využívání městských kamerových systémů se tak řídí obecnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů nebo občanského zákoníku. V praxi je pak často problém praktický výklad těchto obecných ustanovení ve vztahu ke kamerám, který je
usměrňován zejména kontrolními závěry a stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo judikaturou.

Nejasnost právní úpravy by tak mohl zaplnit dobrovolný závazek větších měst, dodržovat Chartu demokratického využívání kamerových systémů. Dodržování pravidel, která Charta nastavuje, pak může mít pozitivní vliv na celou řadu dalších soukromých provozovatelů kamerových systémů v prodejnách, bytových domech atd.

A co je Charta vlastně za dokument? Jde o souhrn zásad, které by měly být dodržovány při provozu městských kamerových systémů. Jde ovšem o zásady, které jsou zpravidla přenositelné i na další příklady kamerového sledování. Charta byla vypracována v rámci řešení projektu Evropské komise „Citizens, Cities and Video-Surveillance“ ze strany organizace European forum for Urban Security a partnerských měst. Schválena byla na závěrečné konferenci v Rotterdamu v květnu 2010. V zahraničí se k Chartě připojilo oficiálně několik desítek měst a stále se připojují další. Proto IuRe v dubnu 2011 oslovilo krajská města s žádostí o sdělení údajů o městských kamerových systémech a s výzvou k připojení se k Chartě. Odpověď ovšem byla ve všech případech zdrženlivá.6

Charta obsahuje sedm základních zásad provozování městských kamerových systémů a doporučení a postupy, jak naplnění těchto zásad dosáhnout.

O jaké zásady jde?

1) princip legality, podle něhož musí být provoz kamerových systémů v souladu s právními
předpisy

2) princip nezbytnosti, podle něhož zavedení kamerového systému ani jednotloivých kamer nesmí být samoúčelné

3) princip přiměřenosti, který požaduje aby instalace a provoz kamerových systémů byly přiměřené ve vztahu k problémům, které mají kamery řešit včetně technických řešení, způsobů instalace apod.

4) princip transparentnosti požaduje průhledné nastavení postupů všech orgánů při využívání kamerových systémů

5) princip odpovědnosti orgánů za jimi instalované kamerové systémy

6) princip nezávislého dohledu nad provozováním kamerového systému

7) princip zapojení občanů, který vyžaduje umožnění občanům zapojit se aktivně do všech fází příprav instalace kamerových systémů

 

Klíčové je samozřejmě nejen podepsání tohoto dokumentu, ale i jeho uvedení v praxi. Doufáme, že se v budoucnu česká města k praxi vycházející ze zásad Charty demokratického využívání bezpečnostních kamerových systémů při provozování kamerových systémů
přistoupí. 

 

Zdroje:

 

např. usnesení Ústavního soudu ČR, sp. zn. IV.ÚS 2425/09 ze dne 08.02.2010, usnesení Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 3 Tdo 593/2009 ze dne 3.6.2009, rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 204/2005 ze dne 28.

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League